1949


Hoge Buurt, 1949
Voorhuis van Piet Druif, daarachter het werkmanshuis van E. Koster.
Rechts het hek en beuken voor de (in 1983 verbrande) boerderij van C. Metselaar,
daarachter het oude huis van Jan de Winkel en het werkmanshuis van P. Druif.

Hulpactie familie de Hoog

 

De Sovjet-Unie werkte vanaf 1945 doelgericht aan de oprichting van een communistische vazalstaat in Oost-Duitsland. In oktober 1949 nam het door de communisten gedomineerde Deutscher Volkskongress in Oost-Berlijn de grondwet van de nieuwe DDR aan.
Of dit de reden is dat de fam. de Hoog toen pas naar Nederland trok is niet helemaal duidelijk. De heer de Hoog was Nederlander, boerenwerkman en woonde in Oost-Duitsland. Hij was met een Russische vrouw getrouwd en 'moest daar vandaan'. Zij hadden ook kinderen en die spraken Russisch, Duits en Nederlands. Ze kwamen in Hauwert 'met niets' aan.
Omdat er op dat moment geen boerenwerkman was bij de fam. Butter, heeft de heer de Hoog die functie aldaar gehad en zij werden gehuisvest in een huis dat stond op de plek waar nu het huis van Piet Butter staat.

Door de Plattelandsvrouwen werd een hulpactie georganiseerd.In het jaarverslag over 1949 wordt gemeld: 'Voor de familie de Hoog, die van al hun bezittingen beroofd, uit Polen (dit moet zijn Oost-Duitsland) naar hier waren gekomen, werd een inzameling in het dorp gehouden, waardoor het gezin in staat werd gesteld, zich weer behoorlijk te installeeren.'

Verenigingen in Hauwert

In 1949 waren er zo’n 20 verschillende verenigingen in Hauwert. De verenigingen die in de dorpskoeriers genoemd worden zijn:
WIK, de Eendragt, Nut & Genoegen (Burgernut), Plattelandsvrouwen, Dameskrans, Bloembollencultuur, Nut van ’t Algemeen, Staatspensioen, Zanglust, Vrije Vogels, V.C.J.B.


Links S. Jansma, arbeider bij P. Druif, rechts P. Druif aan 't melken bij P. Druif achter het huis. Foto 1949

Oprichting Dameskrans

In 1949 wordt een nieuwe vereniging opgericht, t.w. de Dameskrans Ned.Herv.Gem.Hauwert. Men staat nogal huiverig t.o. dit plan. Dit is te begrijpen. De af.Pl.L.vrouwen functioneert prachtig. Maar omdat doel en werkwijze van de Dameskrans een heel andere is, leg ik U langs deze weg dit plan voor. Overal in N.H.Vrijz.Christelijke gem.verr.nu Dameskransen hun zegenrijke arbeid. Moet ons dorp achterblijven?
In de dorpskoerier van 4 november 1949 volgt tenslotte de medeling dat de Dameskrans is opgericht.

Onze Jongens over zee

Er worden diverse brieven uit Indië ontvangen. Opvallend is dat uit de inhoud van deze brieven niets blijkt over wat er werkelijk aan de hand is over zee. Censuur natuurlijk.

In de P bus

Regelmatig verschijnt de rubriek 'In de P bus' in de Dorpskoerier. Ene Ant en Arie bespreken in deze rubriek op eigen wijze wat er zoal in Hauwert speelt. Hiernaast een deel van de rubriek uit de koerier van juni 1949.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons eigen erf

Het sociologisch Buro van de Nederlands Hervormde kerk hield in 1949 een enquête.
De toenmalige dominee, J.Verdonk, sprak met een aantal Hauwerters, om deze enquête te kunnen invullen. Hierdoor kwam hij veel te weten over de situatie in Hauwert in 1949 en doet hier in de diverse dorpskoeriers verslag van onder de titel 'Ons eigen erf'.
De belangrijkste punten uit zijn verslag:
Er zijn in het dorp twee groepen zijn te onderscheiden, t.w. boeren en tuinders, en arbeiders.
Er is verschil tussen beide groepen, en op verschillende gebieden zijn er zelfs tegenstellingen. Wat die tegenstellingen waren, daar wordt geen melding van gemaakt.

- Het oorspronkelijke karakter van de samenleving in Hauwert is gesloten, traditioneel en collectief. Particuliere geheimen zweven hier als zaadpluis rond. Geldzaken zijn echter privé.

- De samenleving is echter aan het veranderen. Ook in Hauwert is er thans een stroming die anders wil en het oude overboord wil zetten.
In zijn laatste verslag over het onderzoek meldt de dominee dat een belangrijk gevolg van het ontbinden van de gesloten dorpsgemeenschap een gewijzigde situatie betekent voor de kerk. Stonden vroeger de kerk en predikant centraal in de gemeente, zo doet in deze eeuw de onkerkelijkheid zijn intree.

Advertenties uit 1949

 

En verder....

15 april 1949. Een bericht van de Stichting Verenigingsgebouw Hauwert. De voormalige kaasfabriek is gekocht voor f 7.500,-. De inrichting is bijna klaar.

17 juni 1949. Bericht dat de P-bus al een jaar op Hauwert rijdt.

9 september 1949. Wisseling van onderwijzeres op 1 september: A.Blom was degene die door huwelijk zich genoodzaakt zag deze functie neer te leggen. De nieuwe juf is Guur Clay. Dat ze met dezelfde verdraagzaamheid als haar voorgangster verscheidene jaren dit werk mag doen hopen we van harte.

Afscheid van juf Annie Blom (links) en start van juf Guur Clay

18 november 1949. De dames Ruijterman starten een actie voor een wachthuis voor de bus. Zij kunnen een directiekeetje kopen voor f 100,-. Voor alle belanghebbende Hauwerter Bus reizigers is nu de kans schoon niet meer in kou en regen te staan wachten en voor het winterseizoen nog hierin te voorzien. Helpt allen mee naar vermogen.

2 december 1949. Er is een nieuwe grote kachel in het verenigingsgebouw geplaatst. Iemand die er nooit komt zal het niet precies duidelijk zijn wat dit wil zeggen maar't bestuur en de leden van de verenigingen ondervinden het bij wijze van spreken aan de lijve. En vooral de Directeuren die er toch iedere week lang in vertoeven waarderen het dubbel.

16 december 1949. Er is een oplossing voor het wachthokje voor de P-bus. De heer J. Haker stelt zijn schuurtje beschikbaar. Men behoeft dus niet meer buiten in regen en wind te wachten.

Dit waren dus de zaken waar de mensen in Hauwert zich 4 jaar na de oorlog druk over maakten.

Tijdvakken