Heemraad Witweg


Foto 1938. Kerkebouwtjes langs de nog smalle Oostwouderweg.
Auto met de letter van de provincie Noord-Holland, de letter G.

Deze weg is pas in 1880 aangelegd.

Dat er al eerder grote behoefte was aan een betere verbinding tussen Hauwert en Oostwoud blijkt uit een ingezonden stuk in de Purmerender Courant van 26-10-1879 (voor gehele tekst, zie Nieuws van Toen 1866-1880, titel: Groote behoefte aan een korteren verbindingsweg met de streek).

Vr 1880 werd door belanghebbenden te Oostwoud reeds een groot gedeelte van de verbindingsweg aangelegd, in de hoop dat Hauwert het overige wel doen zou. Dit bleef evenwel achterwege.

Na overleg met de Kerkvoogden en Notabelen van Oostwoud en Hauwert (het land dat nodig was voor de weg was nl. kerkeland), werd overeengekomen dat het werk kon doorgaan, mits de kosten daarvan uitsluitend gedragen werden door Oostwoud.

Een volksstemming in Oostwoud had als uitslag 100 stemmen voor en 1 tegen. Zo groot was de behoefte aan deze nieuwe verbinding.
Daarop werd besloten het voorstel van Hauwert aan te nemen, echter na vooraf onderzocht te hebben of de weg, na voltooiing, door het Koggebestuur zou worden overgenomen.

13 april 1880 viel het besluit dat de Hoofdingelanden van het Ambacht De Vier Noorder Koggen 'om niet' de daaraan verbonden lusten en lasten over zouden nemen van een strook grond liggende te Oostwoud en Hauwert, strekkende van de dorpsweg te Oostwoud tot de dorpsweg te Hauwert, lang pl.m.2230 meters, breed op de kruin 70.8 mtr, onder voorwaarden:
- dat de grond bestemd, aangelegd en duurzaam aangewend wordt tot 'publieken weg',
- dat deze weg door het ambachtsbestuur wordt behard en onderhouden en,
- dat tot verbinding eene brug door het bestuur wordt gemaakt.
Het kerkbestuur was bereid f 600,- bij te dragen.

In de overdrachtsakte van 18 december 1880 tekenen, in hun hoedanigheid van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Hauwert, Henricus Groot, Jacob Koorn en Henricus Balk.

De nieuw aangelegde weg stond bekend als de Oostwouderweg.
In 1954 werd besloten dat de weg voortaan Heemraad Witweg zou heten, naar de Heemraad Jan Wit. Jan Wit was Waterschapbestuurder en hereboer op H147.

 

V.l.n.r. Heemraad Jan Wit, Aagje, Grietje Wit-Koster en Gerie

 

 

 

 

Geraadpleegde bronnen:
1. Purmerender Courant, 26-10-1879
2. Besluit van hoofdingelanden tot overname van een strook grond van de dorpsweg te Oostwoud     tot de dorpsweg te Hauwert ten behoeve van de aanleg van een door de Vier Noorder Koggen te     onderhouden weg, met bijgeschreven goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van     Noord-Holland, en onderhandse akte van transport door de Hervormde Gemeenten te Oostwoud     en Hauwert aan het ambacht van bovengenoemde grond (Westfries Archief).
3. Jaarboek 2001 van het Historisch Genootschap Hauwert, pag.53

 

 

 

  • Heemraad Witweg
  • Dorpshuis De Werf
  • Hauwert 65 Voetbalvereniging