H 78


Foto ± 1930.
O.L. School Hauwert + schoolhuis.


Foto 2010.

Eeuwenlang hebben de schoolmeesters van Hauwert op H 99 gewoond, in een huis dat voor de oude school (H101) stond. In 1929 werd de oude school afgebroken en werden aan de andere kant van de weg een nieuwe school en onderwijzerswoning gebouwd. In de oude onderwijzerswoning bleef het gezin Ruyterman wonen. Meester Ruyterman was de laatste hoofdonderwijzer die in de oude school les heeft gegeven. In 1929 werd hij opgevolgd door Meester Pol, de eerste bewoner van de nieuwe woning en de eerste hoofdonderwijzer in de nieuwe school.

Bewoners:
1929 - 1958 Hindrik Pol x Aaltje Butter, hoofdonderwijzer.
Hindrik (of Hendrik) Pol, geb. 1893 te Emmen, trouwde in 1918 met Aaltje, geb. ± 1898 te Hauwert, dochter van Piet Butter en Hiltje Demmendal.

Hindrik Pol gaf, net als meester Ruyterman, naast het reguliere onderwijs, ook land- en tuinbouwcursussen in diverse omliggende dorpen. Ook zat hij in het bestuur van diverse verenigingen. Hij werd bij zijn afscheid van Hauwert ingeschreven in het Ere-register der Maatschappij tot nut van 't algemeen, Departement Hauwert.
En uit een citaat uit de ontslagbrief van de gemeente blijkt hun waardering voor zijn onderwijs:
"Het ontslag wordt U op de meest eervolle wijze verleend onder dankzegging voor de vele diensten, die U jarenlang aan het onderwijs in de gemeente heeft bewezen."

Na hun vertrek uit Hauwert vestigden Hindrik en Aaltje zich in de geboorteplaats van Hindrik, Emmen.

Hoezeer de Hauwerters hem waardeerden blijkt wel uit het feit dat na zijn dood de (nu afgebroken) school tot 'Meester H.Pol School' werd gedoopt.

In het jaarboek 'Reünie Openbare Lagere School Hauwert 17 oktober 1998' wordt uitgebreid ingegaan op de verdiensten van Meester Pol.

1958 - 1973 Cornelis Wilhelmus (Willie) Schraa x Meta von Dam, hoofdonderwijzer
Willie en Meta kwamen uit Oudleusen, gem. Dalfsen, waar Willie Schraa hoofdonderwijzer was.

Voor Hauwert zowel als voor meester Schraa was het wennen. Meester Pol werd nog steeds op handen gedragen. Die had de kinderen lesgegeven, zoals de ouders zelf ook waren onderwezen.
Meester Schraa echter gaf op een geheel eigen wijze les.
Hij was een bijzondere onderwijzer, want Willie Schraa was, voor zover bekend, de eerste onderwijzer in Nederland die aan kinderen poëzieles gaf. Zie meer hierover 1968 (Poëzieonderwijs in Hauwert).
Dat was wel even wennen voor de ouders. (zie ook Jaarboek "Reünie Openbare Lagere School", Verzet, p.52). In diverse Dorpskoeriers verschenen, tijdens zijn verblijf in Hauwert, gedichten van kinderen.

Meester Schraa is tot zijn pensioen (1973) in Hauwert gebleven. Daarna trok de familie Schraa naar Midwoud.


Foto 1966
V.l.n.r.: Meester Polschool (O.L.S.).
V.l.n.r.: meester Conijn, mevr.Schraa, meester Schraa, meester Ludo Westrus

1973 - 1976 Ludo Westrus x Anne-Marie Surink
De Dorpskoerier van 12 oktober 1972 meldt:
benoeming van een tijdelijk schoolhoofd:
'Door de raad werd benoemd de heer Westrus, nummer 1 op de voordracht. (Voor Hauwert geen onbekende, omdat de heer Westrus reeds als onderwijzer op de school heeft gewerkt voordat hij naar Duitsland vertrok om daar een functie te vervullen aan de Nederlandse school voor de kinderen van de daar gelegerde Nederlandse militairen).'

Ludo en Anne-Marie woonden tot 1973 in de Boxwoudstraat, maar toen meester Schraa naar Midwoud vertrok, trokken zij in de hoofdonderwijzerswoning samen met hun twee dochters Ellen en Karen.

Na de pensionering van meester Schraa werd Ludo de hoofdonderwijzer.
De familie Westrus vertrok helaas alweer na 3 jaar, naar Vlieland. Ludo ging in het voorgezet onderwijs werken. In de koerier van 17 juni 1976 neemt Hauwert afscheid van de familie Westrus met de volgende woorden:

'Laten we wel zijn: we zullen met z'n allen Ludo, Mieke en de tweeling Karen en Ellen echt wel missen. Ludo, actiever dan ooit zo'n paar jaar geleden in het dorp weergekeerd, laat wel wat sporen achter. In de school waar hij een geliefde meester was voor zijn leeerlingen, zijn collega's en de ouders en op voortvarende wijze de nodige credieten heeft losgepeuterd voor modernisering van de leermiddelen; in de Culturele Raad, waar hij een voorzitter was, die wist te binden; in "De Eendracht" waar hij zovele goede creaties op het toneel zette en nu Jan Koster met zijn nieuwe stuk "Voor 't lest" wat in verwarring achterlaat, omdat die een voor Ludo "op 't lijf" geschreven rol had gecreëerd; in zijn grote vriendenkring; in de redaktie van "De Dorpskoerier" die nooit vergeefs een beroep op hem deed. En ga zo maar door.
Mieke, zijn zonnige gade, altijd nog actief als "juf", stuwende en robuuste kracht bij de handbalsters en moeder van twee pittige "meiden". We wensen ze allen op het verre Vlieland veel geluk, voorspoed in alle opzichten - met een stille hoop, dat Ludo's uitspraak eens bewaarheid wordt, namelijk dat ze zullen terug komen naar het Westfriese land, daar "waar de lentes het mooist zijn".
..

1976 -± 1980 Familie Klaver
Dirk Klaver was benoemd tot het nieuwe hoofd van de school. Dirk en zijn vrouw en 2 kinderen hebben maar een paar jaar in de onderwijzerswoning gewoond. De woning werd rond 1980 verkocht aan de fam. Molenaar.

Hoewel verhuisd naar elders bleef Dirk Klaver tot 1996 hoofd van de school. In juni 1996 nam hij afscheid van "De Vijzel". 'Velen hebben meester Dirk de hand geschud en bedankt voor de 20 jaren dat hij de jeugd in Hauwert veel heeft geleerd.'


Foto mei 1980
Openbare Basisschool De Vijzel – opening. Dirk Klaver aan het woord

H 84


Foto ± 1920


Foto 2010.

Deze boerderij is een van de boerderijen die Dieuwertje de Boer liet bouwen voor haar vijf kinderen. (zie Jaarboek 2008). De eerste bewoner was haar zoon Cornelis Kay.

Eigenaars/bewoners:
± 1875 - 1892 Cornelis Kay x Guurtje Timmerman, veehouder
Cornelis, geboren ±1853 in Hauwert, trouwde in 1875 met Guurtje Timmerman, geboren ± 1855 in de Beemster. Cornelis overleed in 1892, pas 39 jaar. Guurtje ging alleen door op de boerderij.

H 86


Foto ± 1927. Hauwert net voor de Witte Brug. Boerenhuis van Pieter Slagter (links) en Klaas Clay (rechts).


Foto 2010.

Op oude kaarten is te zien dat in 1832 op deze plek al een boerderij stond.

Eigenaars/bewoners:
rond 1832 - 1864 Klaas Zijp, burgemeester van Midwoud.
Klaas Zijp wordt genoemd als eigenaar van de boerderij, maar woonde in Midwoud. Het is onbekend wie in deze tijd de boerderij bewoonde.
In 1864 vond een boedelscheiding plaats.

Rechts een portret van K. Zijp van omstreeks 1852, gefotografeerd in 1990 door J. Hirschfeldt.

 

 

 

1864 - 1873 Reijer Koster x Klaasje Zijp, landeigenaar.
In de kadastrale gegevens wordt Reijer genoemd als landeigenaar, woonachtig te Leek en Berkhout. Klaasje Zijp was de dochter van Klaas Zijp.
Reijer is in 1872 overleden te Hauwert, dus waarschijnlijk hebben Reijer en Klaasje een tijd in Hauwert gewoond.


Reijer Koster (186?) en Klaasje Zijp (187?)

1873 - 1887 Klaas Janszn Nierop x Aaltje Koster, landman.
Aaltje Koster was de dochter van Reijer Koster en Klaasje Zijp.
In 1879 meldt het kadaster 'stichting verbouw enz.'. De boomgaard wordt bij het huis en erf getrokken. Wellicht is in die tijd de boerderij vergroot. In 1887 verkopen Klaas en Alie de boerderij aan hun schoonzoon, D. Schuijtemaker.

1879 - 1903 Dirk Schuijtemaker x Jannetje Nierop, landman.
Dirk kwam uit Grosthuizen, Jannetje was geboren in Berkhout. Hun kinderen zijn alledrie geboren in Hauwert. Het gezin vertrok in 1903 weer uit Hauwert.


Foto ± 1898
V.l.n.r.: Jannetje Nierop-Schuijtemaker, Meinouwtje Schuijtemaker, Pieter Schuijtemaker, Dirk Schuijtemaker en Alida Clasina Schuijtemaker.

1903 - 1910 Cornelis Pieterszn Slagter x Neeltje Groot, landman.
Cornelis, geboren in 1864, was de zoon van Pieter Slagter en Maartje Laan uit Oostwoud. Neeltje kwam uit Abbekerk.
In 1903 vond er ruiling en verkoop plaats van de boerderij van Dirk Schuijtemaker. Vanaf toen boerde Cornelis er.
Cornelis overleed jong, in 1910. In 1911 was er een boedelscheiding. Zoon Pieter kwam op de boerderij.

1911 - 1952 Pieter Slagter x Maartje Kay, landman.
Maartje Kay was de dochter van Cornelis Kay en Guurtje Timmerman (H84). Zijn buurmeisje dus.
In 1952 overleed Pieter.
Cornelis Slagter, een neef van Pieter, nam de boerderij over.

1952 - 1991 Cornelis Slagter x Johanna Hendrika Wolse, landman.
Cornelis was geboren in 1924 in Spanbroek. Na de dood van zijn eerste vrouw, Janke Jouwersma, trouwde hij in 1958 met Johanna Wolse. Cornelis was een fervent lid van de toneelvereniging 'De Eendracht'. Ook spande hij zich in voor de jeugdclub.

H 90


Zak van Hauwert, 1920.
In de rechterhoek het huis op H 90.


Foto 2010.

Vanaf ± 1800 tot 1960 is er altijd een bakkerij geweest op deze plek. In 1915 werd het huis herbouwd. Wellicht was het eerst een boerderij.

Bewoners:
± 1800-1843 Albert Otter x Geertje Cornelis Beets, bakker.
Albert (geboren in Edam, 1775) en Geertje (geboren in Oosthuizen, 1779) trouwden in 1803.
Otter bezat ook nog twee percelen weiland. Mogelijk was hij zowel boer als bakker.

1843-1860 Pieter Sas - Trijntje Otter, bakker.
Pieter trouwde in 1841 met Trijntje, de dochter van Albert Otter en Geertje Beets.
Pieter Sas boerde waarschijnlijk ook. Hij betaalde in 1853 f 81,- huur aan de kerk voor 565 roeden land.

±1860-1867 Cornelis Pietersz Pijper x Susanna Pool, bakker.
In 1860 werd het huis, erf en een gedeelte van de boomgaard verkocht aan Cornelis Pietersz. Pijper, landman in de Haarlemmermeer. Een zoon van Cornelis en Susanna Pool, genaamd Pieter, werd in 1856 geboren in de Haarlemmermeer. Cornelis en Susanna hebben daar dus een tijdje gewoond.

Feit is dat Cornelis Pietersz. Pijper, geboren in Westwoud, een aantal jaren bakker was in Hauwert.
Hij was in Westwoud in 1855 getrouwd met Susanna Pool. Vanaf 1859 zijn hun kinderen geboren in Hauwert.
Susanna overleed jong, in 1866, pas 34 jaar oud.

1867 x 1870 Cornelis Pietersz. Pijper x Trijntje Galis, bakker.
Cornelis hertrouwde in 1867 met Trijntje Galis, dochter van Klaas Galis en Trijntje Smit.
Zij vertrokken rond 1870 naar Zwaag.

1870-1873 Simon Schoenmaker x Aafje Schimmel, bakker.
Simon was in Nibbixwoud geboren, Aafje in Oosterblokker. Zij trouwden in 1855 in Blokker. Voordat ze naar Hauwert kwamen woonden zij in Venhuizen. Hun drie kinderen, die alle op zeer jeugdige leeftijd overleden, werden daar geboren.
Aafje overleed in Hauwert in 1872 op 36-jarige leeftijd. Twee jaar later overleed Simon in Venhuizen.

1873-1905 Dirk Keetman x Elisabeth Groot, bakker.
Dirk en Elisabeth waren in 1867 in Wognum getrouwd. Zij kregen 9 kinderen. Elisabeth overleed in 1903. Er waren toen nog drie minderjarige kinderen, Johannes 17 , Simon 16 en Dirk 15 jaar.
Dirk overleed in 1931 op 88-jarige leeftijd in Medemblik. Elisabeth en Dirk zijn beide in Hauwert begraven.

1905-1929 Johannes Keetman x Antje Saal, bakker.
Johannes was een zoon van Dirk Keetman en Elisabeth Groot. Hij trouwde in 1909 met Antje Saal uit Wognum. Johannes en Antje kregen 2 dochters, Elisabeth en Antje.

1929-196? Willem Boeder x Marijtje Kooyman - bakker. Achter het huis had Boeder een bessentuin en wat perenbomen. Ook stond er nog een appelboom. Daaruit had hij nog wat neveninkomsten. In 1960, toen Willem Boeder 65 jaar werd, is de bakkerij gesloten.


Eerst ventte Willem Boeder met een handkar, later met een bakfiets.
Die kocht hij van een ijscoman. De bak ging eraf en de bak van de handkar erop.

Voor het hele verhaal over Willem Boeder en alle andere bakkers in Hauwert, zie het Jaarboek 2008.

±1970 - ? Anholt - handelaar.

H 92


Zak van Hauwert, 1920
Het 3e huis van links is H 92


Foto 2010

In 1853 verkoopt 'De Algemeene Armen' het huis op perceel C 180. De bijbehorende grond wordt in erfpacht gegeven. Tot eind 19e eeuw wordt nog erfpacht geheven.
Waarschijnlijk bood het huis op dit perceel tot 1853 onderdak aan armen van Hauwert.

Bewoners/eigenaars:
1853 - ±1860 Pieter Wiering x Neeltje Stapel
Pieter (geb. 1823), zoon van Tames Wiering en Aaltje Knol, trouwt in 1847 met de 17-jarige Neeltje (geb. 1830 in Midwoud).
Pieter verkoopt in 1852 de boerderij van zijn ouders (H 141) aan Albert van der Deure. In het kadaster staat bij Pieter "zonder beroep".
Zodra hij H 92 heeft gekocht is er sprake van "stichting". Hij bouwde dus kennelijk een nieuw huis.

De kinderen van Pieter en Neeltje zijn alle in Hauwert geboren.
Volgens het kadaster verkoopt Pieter het huis in 1859. Pieter en Neeltje vertrokken naar de Haarlemmermeer. De drooglegging van de Haarlemmermeer was gereed in 1852. Waarschijnlijk wilden Pieter en Neeltje daar een nieuw bestaan opbouwen.

±1860 - 1864 Hendrik Coevert x Geertje Otter, timmerman
Hendrik en Geertje waren in 1856 getrouwd. Geertje was de dochter van Muus Otter (H 64) en de kleindochter van Albert Otter (bakker tot 1843 op H 90).

1864 - ±1880 Jan Heggelaar x Elisabeth (Lijsbeth) Bijvoet, landbouwer (zegt het Kadaster; wellicht landarbeider)
Jan en Elisabeth trouwden in 1857 in Abbekerk. Daar werden ook hun jongste kinderen geboren.
Jan overleed in 1873 in Hauwert. Elisabeth bleef hier nog tot ±1880 wonen.

±1880 - ±1889 Klaas Mol x Grietje Zwagerman, timmerman
Klaas en Grietje trouwden in 1878 in Nibbixwoud. Grietje was de dochter van Herke Zwagerman en Elisabeth Hoogland.
Zij woonden de eerste jaren van hun huwelijk in Hauwert. Hun kinderen: Cornelia (1879), Herke (1880) en Elisabeth (1882) zijn hier geboren.
Rond 1889 trokken zij naar Aartswoud.

1889 - 1897 Dirk Veld x Marijtje de Boer, arbeider
Dirk en Marijtje trouwden in 1880. Dirk was de zoon van IJpe Veld en Trijntje Kool.

1897 - 1916 Pieter Veerman x Trijntje Belie, arbeider
Pieter (geb. ± 1858) trouwde in 1882 met Trijntje. In 1911 werd Pieter de eerste tuinbouwer (de pionier) van de Tuinstraat. Hij was toen al 52/53 jaar.


Piet Veerman, de pionier van de Tuinstraat

In 1916 verkoopt Pieter Veerman het huis. Waarschijnlijk heeft, nadat Pieter sr. vertrokken was naar de Tuinstraat, zijn zoon Pieter Veerman jr. hier nog een tijdje gewoond.
Pieter Veerman jr. was in 1908 getrouwd met Aaltje Godvliet. Aaltje overleed 6 jaar later, pas 27 jaar oud.
In 1915 hertrouwt Pieter jr. met Antje Bellis uit Twisk.

Pieter jr. was boerenarbeider bij G. Kay (Hauwert 125). Maar in 1915 besluit hij het voorbeeld van zijn vader te volgen, en werd ook tuinder in de Tuinstraat (Zie Jaarboek 2006, Projectontwikkelaar, Nico Boots, p.63-88).

Het kadaster stopt hier met de informatie wie de eigenaar is. Waarschijnlijk verkocht Pieter Veerman het huis aan G. Kay. Kay verkoopt het huis uiteindelijk (in 1963) aan Willem Balk. Maar voordat Willem Balk er zelf ging wonen waren er nog diverse bewoners.

1916 - 1920/21?? Jacob Dekker x Dieuwertje Keetbaas, schoenmaker
Jacob en Dieuwertje trouwden in 1893. Zij hebben hier maar een paar jaar gewoond en verhuisden toen naar H 108. Ging onderstaand krantenbericht over deze Jacob Dekker?


Schager Courant 16-06-1921

1920/21?? - 1925/27? Cor Nes x Aagje Clasina Molenaar
Cor en Aagje trouwden in 1919. Aagje was de dochter van Jan Molenaar en Trijntje Ellerbroek.
Hoe lang Cor en Aagje hier woonden is niet bekend. Zij woonden in ieder geval rond 1925 nog hier. Zij vertrokken later naar Zuid Holland waar Cor stalcontroleur werd. ("DE PEN", Jan Koster (Dorpskoeriers 1987)).

1925/27? - 19?? Maarten Bus x Catharina Krul, kaasmaker
Maarten, geb. 1883 in de Wormer, en Catharina, geb. 1886 in Andijk, trouwden in 1907 in Jisp.
Waarschijnlijk werkte Maarten als kaasmaker in de kaasfabriek.
In 1928 overleed Catharina in Hauwert, pas 41 jaar. Het is niet bekend hoelang Maarten nog op dit adres bleef wonen.

19?? - 1964 Maartje Visser en Marietje van Lint
De Koerier van 29 december 1964 meldt dat Willem Balk het huis heeft gekocht van Kay:
Ma en Marietje woonden in dit huis. Ze gaan naar Duivendrecht in een tehuis wonen. Alleen wonen is niet meer verantwoord.

1964 - 1982 Willem Balk x Petronella (Nel) de Vries
In 1963 verkocht Willem Balk zijn tuindersbedrijf op H 63 aan Appelman. Hij kon nog niet meteen het huis op H 92 betrekken en woonde ongeveer een jaar op H 157.
Meer informatie over Willem en Nel Balk en hun kinderen is te lezen op Hauwert 63.
Nel overleed in 1980. Willem vertrok in 1982 naar Midwoud.

1982 - 1988 Klaas Slagter x Anita Balk
Klaas en Anita woonden eerst op H 29 totdat Tijmen Balk (van H 83) dit huis voor hen kocht. Zij hebben hier zo'n 6 jaar gewoond en vertrokken toen naar Nibbixwoud. In 1998 remigreerden ze weer naar
Hauwert (H 83).