H 93


Foto 1965


Foto 2010

Tot 1859 waren de schoolmeesters van Hauwert ook voorzanger en koster. De schoolmeesters woonden vlakbij de kerk.
Het schoolmeestersambt werd echter, vooral na de invoering van de nieuwe schoolwet in 1857, steeds belangrijker. Waarschijnlijk om deze reden besloot de kerkenraad in 1859 de post van koster en voorzanger voortaan van elkaar te scheiden. De schoolmeesters bleven voorlopig nog wel voorzanger (t/m meester Ruijterman), maar het kostersambt zou door anderen worden uitgevoerd.

De koster moest natuurlijk ook in de buurt van de kerk wonen en er was nog geen kosterswoning.
In de 'Verzameling van Aanteekeningen betreffende het dorp Hauwert vanaf 1450 en vervolgens' van ds. Sigefridus Gardingius van Rijgersma staat vermeld dat in 1869 een nieuwe Kosterswoning met Kerkekamer werd gebouwd.

Bewoners:
1869 - 1877 Frederik de Boer x Trijntje Man, koster en arbeider
In 1859 werd als koster en klokluider benoemd Frederik de Boer.
Frederik en Trijntje waren dus de eerste bewoners van de in 1869 gebouwde kosterswoning. Het is niet bekend waar zij eerder woonden. Waarschijnlijk in een arbeiderswoning, want naast het kostersambt was Frederik ook arbeider. Van het kostersloon kon men niet rondkomen.
Frederik overleed in 1877 op 61-jarige leeftijd.

1877 - ± 1900 Trijntje Man, kosteres
Na het overlijden van haar man werd Trijntje de kosteres. Trijntje was toen 51 jaar.
Er ligt in het Westfries Archief een instructie uit 1882 voor de kosteres Wed. F. de Boer. Deze instructie bevat een behoorlijke lijst van werkzaamheden die de kosteres moest verrichten. Zo moest zij ook het kerkhof onderhouden, etc etc. Het is niet duidelijk of zij hierbij hulp kreeg.
Rond 1900 woonde Trijntje nog in het kostershuis (zij was toen al 75 jaar).
In 1906 overleed Trijntje, 80 jaar oud.

1900 - 1935 Sieuwert Loots x Aaltje Schoen, koster en arbeider
Sieuwert (1864-1937) en Aaltje (1870-1945) trouwden in 1896 in Wervershoof. Sieuwert kwam uit Enkhuizen en Aaltje uit Hoogkarspel. Zij hadden geen kinderen.
Beiden hebben jarenlang, naast het kostersambt, gewerkt op Hauwert 132, bij Jan Zeilemaker en Pieter Winkel.


Boerderij van Jan Zeilemaker. Foto ±1905.
V.l.n.r.: Jan Zeilemaker, Ma Zeilemaker-Metselaar, Sieuwert Loots (werkman), Ant Roos (dienstbode), Cor Zeilemaker jr., Aaltje Loots-Schoen, Reindert Burger

In 1935 stopten Sieuwert en Aaltje met het kosterswerk en verhuisden naar Hauwert 91.

1935 - 1965 Jan Haker x Trijntje de Graaf, koster en arbeider
Jan, geboren in 1898 in Nibbixwoud, en Trijntje, geboren in 1899 in Sijbekarspel, trouwden in 1923. In 1932 ging Jan werken voor Jan Wit (Hauwert 147). Zij woonden in zijn werkmanshuis op Hauwert 120. Jan Wit was ouderling van de kerk. Toen duidelijk werd dat Sieuwert Loots met het kosterswerk wilde stoppen vroeg hij Jan en Trijntje of ze koster en kosteres wilden worden. Jan en Trijntje namen dit aanbod aan en gingen vanaf 1935 in de kosterswoning wonen. Jan bleef daarnaast nog een paar dagen per week bij Jan Wit werken.
In het Jaarboek 2012 beschrijft de dochter van Jan en Trijntje, Marie Bakker-Haker, wat het kosterswerk inhield.

1945 In hetzelfde jaarboek staat ook beschreven dat in april 1945 het kostersgezin een tijdje uit hun woning werd verdreven door Duitsers. Zij gebruikten de consistoriekamer als hun kantoor en sliepen in de bedden van de familie Haker. Toen de Duitsers vertrokken waren moest de hele boel worden ontsmet. Pas na een aantal maanden kon de familie weer in het huis trekken.

In 1965 besloot het echtpaar Haker te stoppen met het kosterswerk en te verhuizen naar een aanleunwoning van het toen net gebouwde verzorgingshuis 'De Hoge Weide" in Nibbixwoud.


Foto 1965.
Het echtpaar Haker aan het werk in de kerk.

1965 - ?? Hendrik Dijkstra x Marijtje Veld, koster en taxichauffeur
In 1965 werd Hendrik Dijkstra uit 5 kandidaten tot de nieuwe koster gekozen.

H 99


Foto 2010

Heel lang stond hier de kosterswoning. In de Verpondingslijst uit 1731 van Gerrit Adriaansz. van Warmenhuijsen (zie Jaarboek 2011, p. 51-67) staat vermeld: 'het huijs daer de Schoolman in woont is Costerij en wort geen huur van getrokken'. De functie van schoolmeester werd lang gecombineerd met de functie van koster en voorzanger in de kerk. Zoals hieronder vermeld bij H 101 werd vermoedelijk in 1770 een schooltje gebouwd, gelijk met de nieuwe pastorie. In 1826 werd de kosterswoning gerepareerd tegelijk met de school. In 1880 werd een nieuwe onderwijzerswoning gebouwd.
In Jaarboek 2011, p. 22-38, Schoolmeesters, is te lezen hoe de kinderen in Hauwert werden onderwezen door de diverse schoolmeesters.

Bewoners:
1624 - 1678 Gerrit Adriaensz. van Warmenhuysen, schoolmeester, koster en notaris
Gerrit was de eerste van drie generaties Warmenhuysen die schoolmeester in Hauwert waren. Hij was tevens notaris. Veel aktes in zijn handschrift liggen in het Westfries Archief.
Het is onbekend met wie Gerrit getrouwd was. De doopboeken vermelden bij de geboorte van zijn kinderen alleen 'Mr Gerritsz z.' of 'Mr Gerritsz dr'. Vanaf 1639 zijn de doopboeken van Hauwert bewaard gebleven. Volgens deze boeken kregen Gerrit en zijn vrouw 6 kinderen na 1638: Anne (1639), Cornelis (1642), Jan (1644), Dirck (1645), He(ij)ndrik (1646) en Marij (1651). Gerrit Adriaensz. overleed in 1678 en werd opgevolgd door zijn jongste zoon Heijndrik.

1678 - 1725 Heijndrick Gerritsz. Warmenhuijsen x Griet Cornelis, schoolmeester en koster
Heijndrick en Griet kregen 4 kinderen: Dieuwert (1677), Maritje (1678), Maritje of Mauritsie (1680) en Cornelis (1692). Was de in 1678 geboren Maritje overleden en werd het volgende dochtertje naar haar vernoemd? of had het volgende kind een iets andere naam? In die tijd was men nog niet zo nauwkeurig met het vermelden van namen.
Heijndrick overleed 6 april 1725 op 78-jarige leeftijd. Het is niet bekend of hij tot zijn dood het schoolmeestersambt uitoefende.
Heijndrick werd opgevolgd door Cornelis, zijn jongste kind en enige zoon.

1725 - 1736 Cornelis Warmenhuijsen x Reinoutje Molenaar, schoolmeester en koster
Cornelis en Reinoutje trouwden in 1725, het jaar dat Cornelis' vader overleed en Cornelis hem opvolgde.
Bij de geboorte van hun dochtertje Grietje, overleed Reinoutje in het kraambed.
Op 44-jarige leeftijd overleed Cornelis, zonder een zoon na te laten die hem als schoolmeester kon opvolgen.

Ruim 100 jaar had de kerkenraad zich niet bemoeid met de benoeming van een nieuwe schoolmeester. Tijdens een vergadering van de kerkeraad te Hauwert (26 junij 1736) werd de volgende nieuwe regel ingesteld:
'Er daarop te staan van bij het oude te blijven, alleen dat nu de aan te stellen Schoolmeester zal verplicht weezen voor het uijtgaan van 't School telkens met de Scholieren een vers tenminste van een Psalm te zingen'.

1736 - ±1766 Cornelis Voerman x Sijbregt Gielis, schoolmeester en koster
1767 - 1777 Cornelis Voerman x Grietje Broers, schoolmeester en koster
De opvolger van de Van Warmenhuijsens was Cornelis Voerman. Cornelis was getrouwd met een Hauwertse, Sijbregt Gielis, dochter van Cornelis Pietersz Gielis en Neeltje Claas Main. De oude doopboeken melden de geboorte van twee dochtertjes, Dieuwtje (1738) en Aafje (1743).
In 1767 hertrouwde Cornelis met Grietje Broers, weduwe uit Westwoud.
Cornelis overleed in 1780. Er wonen nog verre nazaten van hem in Hauwert. Dieuwertje de Boer was een achterkleinkind van hem.

1777 - 1832 Pieter Aker, schoolmeester, koster, armevoogd, gemeente-ontvanger, gemeentesecretaris (tijdens de Bataafse Republiek), belastinggaarder
Pieter, geboren in Westwoud in 1758, was 3 x getrouwd
Van 1778 - 1784 met Geertje Jans de Boer.
Van 1785 - 1788 met Aafje Jans Blokdijk. Aafje overleed in april 1788. In oktober van dat jaar trouwde Pieter voor de derde keer.
Van 1788 - 18?? met Lijsbeth Tjerks de Vries.
Bij zijn eerste vrouw had hij 3 kinderen, waarvan er 2 vroeg zijn gestorven. Bij zijn tweede vrouw had hij 1 kind en bij zijn derde vrouw 11 kinderen.

Pieter genoot aanzien in Hauwert dankzij zijn vele functies. Hij was helaas (tijdgebrek?) niet zo'n goede schoolmeester. Pieter had vele monden te voeden, dus moest hij wel zoveel mogelijk functies naast het (slecht betaalde) schoolmeestersambt uitoefenen. Gelukkig kreeg Pieter vanaf 1828 hulp van ondermeesters.
Pieter overleed in 1832, net nadat hij het schoolmeestersambt had neergelegd.

1833 - 1859 Jan Muntjewerff x Ruurdtje Rodenburg, schoolmeester en koster
Jan kwam uit Schoorl en Ruurdtje uit Sneek.

1860 - 1889 Cornelis Klerk x Maartje Visscher, hoofdonderwijzer
Nadat Cornelis met algemene stemmen uit 8 kandidaten was gekozen tot nieuwe hoofdonderwijzer van Hauwert, kwam hij op 15 mei 1860 vanuit de Beemster naar Hauwert. Een jaar later, 12 mei 1861, trouwde hij met Maartje Visscher uit Purmerend.

H 101


Foto 1925. Pastorie (H 97) met rechts zicht op de oude school (H 101). De oude school stond achter het huis op H 99 (de vroegere onderwijzerswoning)

Op de grond achter H 99 stond vroeger de lagere school van Hauwert. Vanaf wanneer de school daar stond is niet precies bekend. Bekend is wel dat in Hauwert in de 16e eeuw al onderwijs werd gegeven. In het blad 'Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis' uit 1908 staat de volgende zinsnede 'Te Hauwert werd daarom een schoolmeester afgezet in 1577'. De reden was vermoedelijk dat de schoolmeester van Hauwert niet voldeed aan de nieuwe voorschriften, zoals na de Reformatie vastgesteld door de provinciale synode van Dordrecht, 1574, o.a. dat de schoolmeester de Belijdenis des Geloofs moest onderschrijven en de kinderen onderwijs in de geloofsleer moest geven.
Het onderwijs werd in deze tijd mogelijk gegeven in het kostershuis of de pastorie.
De school op H 101 bestond vermoedelijk vanaf 1770. In dat jaar werd ook de pastorie herbouwd.

1826

Op 23 augustus 1826 was er een openbare aanbesteding van 'het doen van eenige raparatien en vernieuwing van het schoolgebouw (H 101) en de onderwijzerswoning (H 99) van de Gemeente te Hauwert'.
Arien Groot uit Hauwert werd de opdracht gegund voor f 570,-. Zijn borgen waren Jan de Boer en Jan Tjerk de Vries uit Hauwert. O.a. het rietdak moest worden vernieuwd.
Voor de raparaties kreeg Arien 8 weken de tijd.

Naast de reparaties aan het gebouw werden geleverd:
8 enkele schrijf- en leestafels, 4 banken(afm. 2 el 82 dm), inktkokers, 3 letterborden, en een boekenkast voor de onderwijzer.

1856
In 1856 wordt er een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuwe school.
Er was een nieuwe onderwijswet in behandeling, die in 1857 van kracht werd. In deze nieuwe wet werden o.a. hogere eisen aan schoolgebouwen gesteld.
Naar aanleiding hiervan werden de schoolgebouwen gecontroleerd.
De persoon die de school in Hauwert in oktober 1856 had gecontroleerd schreef over het oude gebouw in zijn rapport:

Op den 2e dezer heb ik deze School en onderwijzers woning opgenomen, en bevonden dat de school, groot 42 v.k. ellen, voor een getal van 80 ter school gaande kinderen veel te klein is. Het ameublement in de School is buiten model en voor goed onderwijs onbruikbaar. De achterkamer der onderwijzerswoning is onbewoonbaar, al de ramen dienen vernieuwd te worden, en het westelijk beschot of de Zijwand der woning met vloeren erin vereischen herstelling, etc.etc.

In plaats van de achtergevel te stellen tegen de onderwijzerswoning werd het nieuwe gebouw nu in het verlengde van de achtergevel gebouwd (dus los van de onderwijzerswoning).
De Provincie Noord-Holland ging akkoord met een subsidie van max. f 1.400,-.
Het uit te voeren werk werd gegund aan Jan de Boer, timmerman te Hauwert voor f 4.382,70. Borgen waren Jacob de Groot en Dirk Kroon uit Hoorn.
De nieuwe school was in 1857 gereed en akkoord bevonden.

1870
Als onderdeel van meerdere werken door de gemeente (o.a. het bouwen van een nieuw spuithuisje) wordt genoemd:
het maken van 2 stenen beren aan de oostzijde van het schoolgebouw. Deze klus werd gegund aan Jan Pijl en Jan Dodeman, beide uit Hauwert.
De school was blijkbaar aan het verzakken.

1878/1880
In 1878 werd een nieuwe Lager Onderwijswet aangenomen, waarin hogere eisen werden gesteld aan gebouwen, materialen en leerkrachten. De klassegrootte werd verlaagd van 70 naar 40 leerlingen. En weer moest er een nieuwe school worden gebouwd om aan alle eisen te voldoen.
Wederom een procesverbaal van aanbesteding voor de bouw van een nieuwe school. Prijs f 4.595,-. Uitvoering: Cornelis Langedijk, timmerman te Hauwert.
In 1880 volgde ook een procesverbaal van aanbesteding voor de sloop van de bestaande, en bouw van een nieuwe onderwijzerswoning. Deze klus ging naar Pieter Mantel uit Hauwert.


De leerlingen van de Hauwerter school in 1925, ten behoeve van de fotograaf op 't pleintje vr het oude schoolgebouw (gebouwd in 1878).
Links achter (met hoed) meester Klaas Ruyterman, rechts achter de onderwijzeres mej. Van Hall.

1929
In 1929 werd aan de overkant van de weg een nieuwe school met onderwijzerswoning gebouwd en is de oude school afgebroken.

H 103


Foto 1930
Pastorie, huis van de familie Ruyterman, boerderij C. Metselaar, dan het armenhuis, brandweerhuisje en huis Klaas de Ruiter. Rechts schoolbruggen nieuwe school


Foto 2010

Bewoners/eigenaars:
18?? - 18?? Pieter de Beurs x Trijntje Kruijer, landman
Pieter (geb. 1779 in Sijbekarspel) en Trijntje (geb. in Schagen) zijn in 1808 in Twisk getrouwd. Twee van hun kinderen zijn in Twisk overleden (in 1814 en in 1817). Zij woonden in 1817 dus nog in Twisk. Maar in 1830 staat Pieter als lidmaat ingeschreven in het Lidmatenboek van de kerk in Hauwert. Hoeveel kinderen zij kregen is niet bekend. Twee van hun kinderen, Guurtje (getrouwd met Simon Langedijk, de timmerman) en Jacob (getrouwd met Guurtje Berkhout), bleven in ieder geval in Hauwert wonen.
Pieter overleed in 1856. Hij was toen al weduwnaar. Het is onbekend wanneer Trijntje overleed. Zij was in 1840 in ieder geval nog ingeschreven als lidmaat van de Hauwerter kerk.
Volgens het kadaster worden in 1854 huis & erf verkocht.

ca. 1853? - 1877 Pieter Zwaan x Aaltje van Slooten, landbouwer
Pieter (geb. ca. 1820 in Twisk) en Aaltje (geb. ca. 1828 in Abbekerk) trouwden in 1848 in Abbekerk.
In 1853 worden zij beiden vermeld in het Lidmatenboek van de Hauwerter kerk.
Nergens worden kinderen vermeld van Pieter en Aaltje. Waren zij kinderloos?
Pieter overleed in 1891 en Aaltje in 1905.

Volgens het kadaster verkocht Pieter huis en erf rond 1879. Maar niet alles werd verkocht.
De notulen van de Kerkeraad van 10 oktober 1905 melden dat de kerk van Aaltje van Slooten, de weduwe van Pieter Zwaan, een stuk land van 3,095 H.A. heeft ontvangen. Besloten werd dit land voortaan "'t Zwaantje" te noemen.

1877 - 1880 Dirk Schoutsen x Vrouwtje Koeleman, landbouwer
Dirk (geb. 1848 in Enkhuizen) en Vrouwtje (geb. 1856 in Nibbixwoud) trouwden in 1877. Zij hebben toen een tijdje in Hauwert gewoond. Hun dochter Elisabeth is in Hauwert geboren (in 1879).
In het voorjaar van 1880 vertrokken zij alweer naar Nieuwendam (volgens het Bevolkingsregister).

Het kadaster meldt in 1880 en 1881 'herbouw'. En in 1885 wordt gemeld dat huis, erf en schuur worden verkocht.
Het is onbekend wie er die tijd in het huis woonden.

ca. 1885 - ??? Heertje Metselaar x Aagje Pijper, landman
Heertje (geb. 1858 in Westwoud) trouwde in 1878 in Zwaag met Aagje (geb. 1858 in Haarlemmermeer).
Zij hadden 2 zoons: Jan en Cornelis. Jan was nog in Westwoud geboren (in 1880), maar Cornelis in Hauwert (ca. 1888).
Vr de jongste Cornelis waren nog 2 zoontjes geboren, beiden Cornelis geheten. Zij stierven zeer jong (1884 in Nieuwe Niedorp en 1887 in Hauwert). De kindersterfte was hoog in die tijd. Maar ook beide ouders werden niet oud.
Aagje overleed in 1909 en Heertje in 1918.

Opmerkelijk: een broer van Heertje, t.w. Paulus Metselaar, was ook met een Aagje Pijper getrouwd. Deze Aagje kwam echter uit Opperdoes.

ca.1915 - 1928 Cornelis Metselaar x Elisabeth Bloothoofd, veehouder
Cornelis en Elisabeth trouwden in 1915. De vader van Cornelis, Heertje Metselaar, vertrok naar het speciaal voor hem nieuw gebouwd huis op H 73.
Rond 1928 verhuisden Cornelis en Elisabeth met hun kinderen: Aagtje en Cornelis (Kees) naar H 102 (zie ook H 102/104).


Foto ca. 1900
Jeugdfoto van Cornelis Metselaar (rechts) met Simon Butter (links)

ca.1928 - 194?? Jan Metselaar x Antje Groot, timmerman, landbouwer/veehouder
Jan (geb. 1880 in Westwoud) trouwde in 1903 met Antje Groot (geb. ca. 1881 in Wervershoof). Jan was de oudste zoon van Heertje Metselaar en Aagje Pijper.
Tot ca. 1928 is Jan timmerman, maar nadat zijn broer vertrokken was naar H 102 wordt als beroep van Jan landbouwer/veehouder vermeld.

Neeltje Metselaar, dochter van Jan en Antje, trouwde in 1929 met Gerrit Haker. Ook Neeltje Metselaar en Gerrit Haker hebben hier een tijdje gewoond. Het is niet bekend hoe lang zij hier woonden. Waarschijnlijk (volgens Marie Bakker-Haker) woonden zij hier slechts kort in, wegens gebrek aan andere woonruimte.
Zij vertrokken na enige tijd naar Westwoud.

Hoe lang Jan Metselaar en Antje Groot hier gewoond hebben is niet bekend.
Antje overleed in 1941, en Jan in 1964.

1947?? - 1976?? Jan Buwalda x Neeltje Kossen, melkboer


Neeltje Kossen en Jan Buwalda. Foto ca. 1960

Jan (geb. 1904 in Sneek) trouwde in 1936 met Neeltje (geb. 1910 in Anna Paulowna).
Neeltje was de dochter van Simon Kossen, die vanaf 1930 met melk ventte. Schoonzoon Jan was melkboer vanaf 1947 (Simon Kossen was toen 65 geworden).
In 1968 stopte Jan met het venten van melk. Hij had het nog lang volgehouden. De komst van supermarkten en vrieskisten begin jaren 60 maakte dat ze veel klanten verloren. Reden om de deur voorgoed te sluiten. De Dorpskoerier van 1-11-1968 meldt het volgende:

'De terugzetting in de service aan de huisvrouwen is wel het beeindigen van de melkzaak en andere zuivelproducten van J. Buwalda. In zijn omstandigheden was de regeling der sanering geen reden om dit te laten schieten. Als geheel is hier geen volledig inkomen meer te verdienen, temeer omdat alles veel geld moest kosten eer dit aan de feiten voldoet. 38 jaar geleden begon de heer Kossen met het venten en J. Buwalda heeft dit nu 21 jaar gedaan. In de winter zal dit 3 maal venten niet zo'n bezwaar zijn, maar 's zomers is een koelkast wel erg nodig.

In 1969 verkocht Jan Buwalda grond t.b.v. het bestemmingsplan "Hauwert" (bij Raadsbesluit 23-12-1969).
Rond 1977 vertrokken Jan en Neeltje naar Andijk. Daar overleed Jan in 1993 en Neeltje in 2006. Beiden op hoge leeftijd dus.

ca. 1977 - ca. 1986 Jan en Jannie Horst (beiden gepensioneerd) en Marion Horst en Kees Houterman.
Kees en zijn schoonvader verbouwden de boerderij (met dubbel vierkant) tot een twee-onder-n kap met een scheidingsmuur. Omstreeks 1985 vertrokken eerst Marion en Kees Houterman naar Oostwoud en bleef het paar Horst nog ruim een jaar op 103 wonen om daarna de boerderij te verkopen.
Een stuk tuin dat nog achter de boerderij lag was aan de bewoners van de linkerzijde van de Boxwoudstraat verkocht om hun tuinen dieper te maken.

H 105-107


Foto 1915
Moeilijk te zien, maar tussen de bomen staat het oude armenhuis, 4 huisjes achter elkaar.


Foto 2010

Tot de komst van de AOW en de Algemene Bijstandswet waren mensen, die het niet meer zelf konden bolwerken, aangewezen op hulp van de kerk of, als zij een ander geloof of geen geloof aanhingen, van het armbestuur.
De NH Kerk van Hauwert verschafte op deze plek eeuwenlang onderdak voor de armen van Hauwert.

Pas vanaf 1846 stonden hier de armenhuisjes. Daarvoor stond er een kapberg, die verhuurd werd. Van de huurder werd wel verlangd dat hij ruimte maakte als er armen 'geborgen' moesten worden.
Zo melden de notulen van de municipaliteit van 18 Januarij 1804 het volgende:

'Ook is door het Dorps Bestuur en Arme Voogden tot Hauwert, Aan Jan Cromheer Vergunt, Om in de Kapberg te wonen, mits dat hij het Ooster Kamertje woonbaar maakt, ten Zijnen Kosten, en Kan als dan, daar blijven woonen tegen vier En Twintigh Guldens in het Jaar, waar van het Eerste half Jaar Verschenen Zal Zijn Den1e Meij 1804 tot Zoo lange Als Zijn uijtgeschoten geldt voldaan is, dog Zo de Armbesorgers het kamertje mogten nodig krijgen tot berging der Armen, Zal den huurder het Zelve moeten Ontruijmen,...'
Jan Cromheer was getrouwd met Stijntje Koning. In de Oprechte Haarlemse Courant van 7 mei 1801 staat volgend bericht:

Jan en Stijntje hadden hun boedel overgedragen. Waarschijnlijk hadden zij zelf ook geldnood.

Het Rekeningboek van de Algemene Armen uit 1842 laat zien dat de kapberg in dat jaar wordt verhuurd aan Tjerk Aker. Tjerk is een zoon van Pieter Aker, de schoolmeester in Hauwert van 1777 tot 1832. Tjerk's beroep was dagloner.

1846
In 1846 worden op deze plek echte armenhuisjes gebouwd en wel 4 achter elkaar, onder één dak.


Tekening van het nieuw te bouwen armenhuis uit 1846

1846 - 1919
De Rekeningboeken der Dorps- of Algemene Armen van Hauwert houden nauwkeurig bij welke mensen werden bedeeld met kledingstukken, aardappelen, geneeskundige hulp etc., maar wie er in die tijd in de armenhuisjes woonden is niet opgetekend. Uit andere bron weten we wel wat namen:

De gebroeders Jonkerman.
Er woonden in de 19e eeuw meerdere Jonkermannen in Hauwert. Zij waren arbeider. In het Rekeningboek uit 1869 van de armen van Hauwert is te zien dat een zekere C. Jonkerman aardappelen en geld kreeg als bedeling.

Jan Dikstaal, weduwnaar van Tedje Bouwman
Jan (geb. Sijbekarspel 1839) was in 1880 getrouwd met Tedje, weduwe van Pieter Paap. Tedje overleed in 1897.
Jan Dikstaal was tijdens zijn werkzame leven bulloper (op H153).
In de kerknotulen van 22 oktober 1912 is te lezen dat de diakens volmacht krijgen om voor J. Dikstaal een kosthuis te zoeken hetzij in Hauwert, hetzij in Hoorn.
Jan overleed in 1914 in Hauwert, 75 jaar oud.

Van de overige mensen die hier toendertijd woonden zijn te weinig gegevens beschikbaar. Het betreft:
Peetoom
J. Vijzelaar(?) Er woonden meerdere J. Vijzelaars in Hauwert. Onbekend om wie het hier gaat.
R. Burger
Doodeman
Trijntje Kool

Op den 18en November 1919 wordt door de ARMMEESTERS van het ALGEMEEN ARMENFONDS te HAUWERT besloten, overwegende, dat het Armhuis aldaar, in zoodanigen staat verkeert, dat het voor woonhuis totaal ongeschikt is;
dat op heden daar geen menschen meer inwonen;
dat met het oog op den duren tijd van bouwen, het verbouwen al eenigen tijd is uitgesteld;
het bestaande Armenhuis te doen sloopen en onder gebruikmaking van het goede materieel van het oude Armenhuis een nieuw armhuis te doen bouwen, volgens bijgaande teekening
.

Het duurde nog tot 1924 voordat de nieuwe armenhuisjes (een dubbele woning met schuurtje) werden gebouwd door Timmer- en Molenaarsbedrijf Over te Hauwert. De bouwtekeningen van deze twee-onder-één-kapwoning (uit 1924) liggen in het Westfries Archief.

Bewoners H105:
1924-1929 ??

1929 - 1945 Jacob Kos x Trijntje Stapel
Jacob had tot 1929 een bodedienst gehad op H149. Op 70-jarige leeftijd ging hij met Trijntje wonen op H105.
In de uitgaven van het Armbestuur komt de naam van Jacob niet als bedeelde voor. Wel betaalde hij f 91,00 aan huishuur aan het Armbestuur. Blijkbaar werden vanaf toen de huisjes ook aan niet-bedeelden verhuurd.
Trijntje overleed in 1939, en Jacob in 1945.

1945 - 1963 Cornelis Velt x Trijntje Keizer
Cornelis en Trijntje waren de ouders van Dirk Velt (zie jaarboek 1995, Zo moet het en niet anders, Interview met Dirk Velt). In dit interview is ook te lezen op welke plekken in Hauwert Cornelis en Trijntje gewoond hebben.
Dit is het laatste huis waar ze woonden. Cornelis overleed in 1960 en Trijntje in 1963.


Cor Velt en Trijntje Keizer voor hun huis op Hauwert 105

1963 - 1969 Piet Nooij x Neeltje Stieltjes
Piet en Neeltje hadden jarenlang een kruidenierswinkel en taxibedrijf op H74. Nadat de kruidenierswinkel was overgenomen door dochter en schoonzoon, woonden zij nog een tijdje achter de winkel. In 1963 trokken zij naar H105.
Zij woonden hier tot 1969 en gingen toen naar de Hoge Weide in Nibbixwoud.

Bewoners H107:
1924 - ??

?? - 1962 Albert Hollenberg x Cornelia Waal
Het Rekeningboek van het Armbestuur toont dat Albert af en toe een bedeling kreeg. In 1937 was dat 2 keer f 2,50. Hij betaalde in dat jaar f 7,50 aan huishuur. Dat jaar was Albert 65 jaar. En er was nog lang geen AOW.
Albert en Cornelia bleven hier tot 1962 wonen. Toen gingen ze naar Avondlicht.
Cornelia overleed in 1964, Albert in 1968 op 96-jarige leeftijd.

1962? - 1971 Sientje Zwagerman, weduwe van Jan Visser
Jan Visser was in 1959 overleden op 71-jarige leeftijd. Jan en Sientje woonden toen op H110.
Het is niet bekend tot hoelang Sientje hier gewoond heeft. Zij overleed in 1977, 87 jaar oud. Waarschijnlijk is zij naar de Hoge Weide of naar Avondlicht vertrokken.

1971 - ?? Cornelis Jongejeugd x Trijntje Abbekerk
Ook Cornelis en Trijntje kwamen van H110, waar zij ingetrokken waren na het vertrek van Sientje Zwagerman. Vanaf 1967 hadden zij enige jaren in Zwaagdijk gewoond,maar in 1971 kwamen zij terug naar Hauwert.
De geschiedenis herhaalde zich: ook dit keer kwamen zij in het huis waar Sientje vertrok.

Cornelis en Trijntje zijn beide in de Hoge Weide in Nibbixwoud overleden, Cornelis in 1987, Trijntje in 1989.