Ni117


Foto ???

Deze boerderij ligt net buiten de dorpsgrens van Hauwert. De bewonersgeschiedenis laat zien dat de bewoners van dit pand desondanks echte Hauwerters waren.
Lange tijd prijkte de naam 'Welgelegen' op de goot van het pand.

Bewoners:
1825 - ca.1869 Henricus Schermer x Neeltje Druif, landman
Henricus, geb. 20-3-1798, en Neeltje, geb. 10-8-1806, kwamen uit Midwoud. Na hun huwelijk (24-4-1825) vestigden zij zich in deze boerenplaats.
Zij kregen 7 kinderen: Pieter, Jacob, Wijven, Maartje, Teunis, Neeltje en Cornelis.

Na Neeltje's overlijden op 25-1-1864, 57 jaar oud, vertrok Henricus van de boerderij. Hij liet een nieuw huis bouwen (op H62) tegenover de boerderij van zijn dochter Wijven. Daar heeft hij nog vele jaren gewoond.
Voor meer informatie over Henricus en Neeltje en hun nageslacht, zie Jaarboek 1999, "Een familie Schermer", Cor Brouwer.

ca.1869 - 1888 Jacob Helder x Grietje Nierop, landman
Jacob (geb. Obdam, 16-8-1830) trouwde op 25-4-1852 in Obdam met Grietje (geb. Obdam, 15-11-1833).
Waarschijnlijk namen zij de boerderij over, nadat Henricus Schermer op H62 in zijn nieuwe huis ging wonen. Grietje had een zwakke gezondheid. Maartje Kooij was bij de fam. Helder komen wonen (▒ 1886?)om voor de zieke Grietje te zorgen.
Grietje overleed 29 maart 1887 op 54-jarige leeftijd in Hauwert.

1888 - 1899 Jacob Helder x Maartje Kooij, landman
Op 15 juni 1888 hertrouwt Jacob met Maartje Kooij. Jacob was toen 58 jaar, Maartje 18 jaar oud.
Het echtpaar kreeg 5 kinderen: Jan, Ma, Trien, Anna en Corrie. 'en elke keer als er een kleine kwam, kocht hij een boerderij met 20 hectare land. Dus zat deze man er ook nog wel goed bij' (Jaarboek 2005, Hauwert herinneringen, R. Smit Cz.)
Jacob overleed op 31 december 1899. Hij was 69 jaar oud.


Jacob Helder en Maartje Kooij

1899 - 1902 Maartje Kooij, veehoudster

1902 - 1915 Reinder Kistemaker, landbouwer x Maartje Kooij, veehoudster
Toen Maartje 32 jaar oud was hertrouwde ze op 9 januari 1902 met de 21-jarige Reinder Kistemaker.
In zijn 'Hauwert herinneringen' vermeldt Reinder Smit dat Reinder oorspronkelijk een schildersknecht was (in die hoedanigheid leerde hij Maartje kennen) en dat hij het boeren nog moest leren, maar dat hij uiteindelijk een prima boer is geworden. Op de trouwakte staat als beroep van Reinder al vermeld: landbouwer.
Reinder en Maartje kregen samen nog 2 kinderen.

1915 - 1949 Pieter van der Molen x Cornelia Helder, veehouder
Op 21 april 1915 trouwde Pieter (geb. Obdam 3-1-1894) met Cornelia (geb. 8-11-1894), een dochter van Jacob Helder en Maartje Kooij.
Cornelia had de boerderij met 22 hectare land en een werkmanshuis (Ni119) geŰrfd van haar vader Jacob.
Pieter en Cornelia kregen 3 dochters: Klazien, Maartje en Brechtje.


Klazien, Maartje en Brechtje van der Molen

Voor Pieter was Hauwert bekend terrein. Zijn opa, Cornelis van der Molen, was opgegroeid in Hauwert. Pieter behoorde tot de notabelen van Hauwert. Hij was directeur van de zuivelfabriek 'De Volharding', commissaris van de nutsspaarbank in Hauwert, president kerkvoogd van de hervormde kerk te Nibbixwoud.
Hij was ook een sociaal mens. Zo zette hij zich in om een winkeltje op kerkenland te bouwen voor Klaas en Antje Broers, zodat zij niet afhankelijk zouden zijn van een uitkering.

Er is een schrift bewaard gebleven waarin Pieter van der Molen beschreef wat er speelde rondom de boerderij en wat er nodig was. Dit schrift staat in de jaarboeken 2007, 2008 en 2009.
Pieter overleed op 55-jarige leeftijd in 1949.


Pieter van der Molen en Cornelia Helder

1949 - ?? Klaas Middelbeek x Brechtje van der Molen, veehouder
Na het overlijden van haar vader kwamen Brechtje van der Molen en haar man Klaas Middelbeek in de boerderij wonen. Cornelia vertrok in 1951 naar Alkmaar.

H 3


Foto 2010

Volgens het Kadaster uit 1832 stond op deze plek in die tijd al een woning.

Bewoners:
1821? - 1847 Reinier Doodeman x Pietertje Stap
De beroepen van Reinier waren: dienstknecht, dagloner (1823), landman (1828), bouwman (1852), arbeider (1861). Bij Pietertje staat bij het huwelijk als beroep vermeld: boerin.

Reinier, geb. 1795 in Nibbixwoud, zoon van Jan Doodeman en Jantje Scheerder, trouwde in 1821 met Pietertje, geb. 1795 in Nibbixwoud, dochter van Maarten Stap (boer op H 28) en Trijntje Kolken.
Kinderen van Reinier en Pietertje waren Jan, Maarten, Pieter, Sijmon en dochter Jantje.

Als de vader van Pietertje in 1846 overlijdt wordt als volgende eigenaar van de woning genoemd Evert Groot. Reinier en Pietertje worden eigenaar van de boerderij van vader Stap (H 28). Het kadaster meldt nl. dat de boerderij van Maarten Stap wordt verkocht, en als volgende eigenaar wordt Reinier (en verdere erven) genoemd. Reinier verkoopt het huis en erf op H 3 aan Evert Groot. De vrouw van Evert, Cornelisje Heilig, was eerder getrouwd geweest met een zoon van Maarten Stap, Klaas Stap. Zij was een schoonzuster van Pietertje. Ook zij waren dus betrokken bij de verdeling van de erfenis van Maarten.

Het is echter onduidelijk of Evert en Cornelisje in de woning van Reinier en Pietertje zijn getrokken. Zij bleven nl. ook eigenaar van de woning waar ze op dat moment woonden, de verdwenen winkel waar nu de garage naast H 45 staat. Mogelijk verhuurden ze die woning.

1847?? - 1881??? Evert Groot x Cornelisje Heilig, metselaar
Evert en Cornelisje woonden eerder (of nog steeds) in de verdwenen winkel, waar nu de garage naast H 45 staat.
Voor meer informatie over Cornelisje, Klaas Stap en Evert, zie Verdwenen winkel.
Cornelisje overleed in 1877 en Evert in 1881.

1882 - 1883 Jan Schagen, koopman en landman
Na het overlijden van Evert Groot koopt Jan Schagen het pand. Jan Schagen woonde op H 64. Hij verkocht het pand een jaar later aan Dirk Butter.

1883 - 1895 Dirk Butter x Cornelisje Butter, landman
Dirk was in 1881 getrouwd met zijn nicht Cornelisje. Hij heeft hier geboerd totdat Cornelisje in 1894 overleed. Dirk betrok een nieuw huis op H 30. Lees meer over Dirk en Cornelisje Butter op H 30.
Pas na het overlijden van Dirk, in 1922, wordt de woning verkocht.
Dirk verhuurde de woning.

?? - ?? J. Hoek
Over J. Hoek zijn (nog) geen gegevens gevonden.

?? - Klaas Bruin x

H 5


Foto 1918???
Links het huis van Klaas Bruin (vader van 6 zonen). De jongens op de voorgrond zijn v.l.n.r.: Piet Bruin (op 't hek), Willem Bruin, Jan Bruin en Dirk Bruin.

Foto 2010

Op deze plek zou de schuilkerk hebben gestaan van de Rooms Katholieken. Een schuilkerk (eigenlijk huiskerk) is een van buiten niet als zodanig herkenbaar kerkgebouw zoals die ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden werden gebruikt door rooms-katholieken, oud-katholieken, remonstranten, lutheranen en doopsgezinden. De enige erkende godsdienst was "de ware gereformeerde religie". Andere geloven mochten niet in het openbaar beleden worden.

In een brief uit 1809, waarin een aantal katholieken een poging deden de kerk in Hauwert terug te krijgen (zie Hauwert in de jaren 1800-1809 wordt deze kerk als volgt beschreven:

"nu belijden we godsdienst in onze huiskerk. In 1806 gerepareerd. Slechts van hout, gebrekkig getimmerd, veel te bekrompen voor onze gemeente."

Waarschijnlijk was de schuilkerk verscholen in een houten schuur. Op de Verpondingslijst uit 1731 opgemaakt door Gerrit Adriaansz van Warmenhuijsen, is te lezen dat voor deze schuilkerk een behoorlijke belasting (verponding) betaald moest worden. Voor de kerk van de gereformeerden (nu hervormde kerk) werd geen cent belasting gevraagd.
Volgens dezelfde verpondingslijst stond hier in die tijd alleen 'het Roomse Kerckhuijs'. Van wanneer de boerderij dateert is niet bekend.

De boerderij is begin 1980 verplaatst naar achteren. Het vierkant met het complete rieten dak is met een kraan op een nieuwe fundering gezet. Na een brand is er een pannendak op gekomen.

Bewoners:
De eerste bekende bewoner was C. de Boer. Over deze bewoner is (nog) niet veel bekend. Jan Koster meldt in "De Pen" dat Kees de Boer werkzaam was als melkcontroleur bij de fabriek.

rond 1920- 1930 ??? Klaas Bruin x Maartje Langereis, landman
Klaas (geb.▒ 1866 in Wognum) trouwde in 1892 met Maartje Langereis (geb.▒ 1865 in Berkhout). Zij kregen 6 zonen (Jacob, Hendricus, Pieter, Jan, Willem en Dirk).


Klaas en Maartje met hun 6 zonen

Klaas en Maartje woonden eerst op H 3. Rond 1920 trokken zij naar deze boerderij.
In 1930 overleed Klaas.

H 7


Foto vˇˇr 1938.
De twee houtzagers zijn de gebroeders Ettes

Foto 2010

Hier heeft heel lang een stolpboerderij gestaan, vermoedelijk gebouwd tussen 1600 en 1700. Deze boerderij brandde in 1938 tijdens een hevig onweer volledig af.

Bewoners/eigenaars:
Volgende namen komen voor in het landboek van Van Warmenhuijsen. Van deze bewoners is, behalve hun naam, (nog) niets bekend:
Marij Pieters Hilbrants
Tijmos Adrianusz
Herman Bakker
1753 Pieter Tijmonsz
1772 Teunis Pieters Nierip
1781 Jacob de Boer (was hij kerkmeester van de schuilkerk op H5? Dit moet nog worden uitgezocht)

Vanaf 1832 is meer bekend over de eigenaars/bewoners, dankzij het kadaster.
± 1820 - ▒ 1865 Jacob Dekker x Sijtje Kos, veeman, gemeenteontvanger
Jacob, geb 1786 in Midwoud, trouwde in 1816 met Sijtje , geb. Hoogwoud ▒ 1781.
Rond 1820 kwamen Jacob en Sijtje naar Hauwert. Hun oudste zonen Arien (1817) en Klaas (1819) werden nog in Benningbroek geboren. Zoon Dirk werd in 1820 in Hauwert geboren.
Het bevolkingsregister meldt dat in 1861 Jacob renteniert. Sijtje was blijkbaar al overleden. Haar naam komt niet meer voor in het register.
Rond 1865 wordt de boerderij gekocht door zoon Arien.

??? - ± 1870 Arien Dekker x Geertje Kok, landman
Arien (geb.1817 in Benningbroek) trouwde in 1839 met Geertje (geb.▒ 1815 in Hoogwoud). Hoogstwaarschijnlijk heeft Arien op de boerderij bij zijn vader geboerd. Zijn vader werd later ook gemeenteontvanger.
De dochters Trijntje (1845) en Sijtje (1855) werden in Hauwert geboren.
Geertje overleed in 1868.

Arien hertrouwde in 1869 met Maartje Duits uit Akersloot. Als beroep heeft Maartje: 'landeigenaresse'.
Volgens het bevolkingsregister vertrekt Arien met Maartje en zijn jongste dochter Sijtje, naar Hensbroek.
Vreemd genoeg overlijdt Arien in 1889 in Hauwert. Heeft hij op zijn oude dag wellicht nog een tijd in Hauwert gewoond?
De boerderij werd pas na zijn overlijden verkocht aan Pieter Schoenmaker.

1876? - 1890?? Pieter Schoenmaker x Grietje Klaver, landman en landvrouw

Pieter, geb. in Hauwert in 1843 is een zoon van Cornelis Corn.zn. Schoenmaker en Niesje Rood en werd geboren in de (nu verdwenen) boerderij tegenover H 76 (zie Verdwenen boerderij). Hij trouwde in 1876 met Grietje (geb. 1851 in Spanbroek). Tot het overlijden van Arien Dekker huurde Pieter (een deel van?) de boerderij.
Volgens het kadaster vond er rond 1893 'vereeniging en bijbouw' plaats. Naast huis en erf wordt nu ook een boomgaard vermeld.
Pieter betrok op een gegeven moment weer zijn ouderlijk huis.
In 1902 overleed Pieter en in 1916 Grietje.

1890 - 1911 Nadat Pieter en Grietje vertrokken waren werd de woning aan diverse gezinnen verhuurd. Rond de eeuwwisseling woonden er zelfs 4 gezinnen. De boerderij werd De Stijfselfabriek genoemd vanwege de vele schoorstenen.
Namen die genoemd worden in het Bewonersoverzicht Hauwert van C. Druif zijn:
weduwe F. Groot
Jb. Zwagerman
Jantje Dodeman
Jb. de Boer
C. Vijn
Toen in 1911 de dochter van Pieter Schoenmaker en Grietje Klaver trouwde, trok zij met haar man in het boerenhuis. Zij hebben tot 1923 daar samen gewoond met het gezin van C. Vijn, zoon van Antje Stroet. Toen Antje overleed trok het gezin Vijn in het huis van Antje (H 14).

1911 - 1964 Gerrit Ettes x Nantje (Anastastia) Schoenmaker, postbode
In 1911 trouwde Gerrit (geb. 1886 in Hauwert) met Nantje (geb. 1888). Zij betrokken het oude boerenhuis. Vanaf 1923 woonde de fam. Ettes er alleen. (zie ook Jaarboek 2001, p. 19 - 24).
Toen in 1916 Grietje Klaver overleed kochten Gerrit en Nantje de boerderij uit de nalatenschap. In 1924 hebben ze de boerderij grondig opgeknapt. Er bleef nog maar 1 schoorsteen over.
In augustus 1938 brandde de boerderij tijdens een hevig onweer geheel af.
Er werd daarvoor in de plaats een nieuw burgerhuis gebouwd.


Bericht in Het Vaderland, 06-08-1938


Het nieuwe huis na de brand

Wat herinneringen aan Gerrit Ettes beschreven door Jan Koster (DE PEN):
'Ettes had een groot gezin en was ook nog tuinder met een druivenkas en boer. Als post was hij onbetaalbaar. Hij was een grote humoristische man die kalm en waardig altijd z'n zelfde gang ging, etc.
Met zijn 25 en 40 jarig jubileum vlagde het hele dorp en was de herberg overvol want alle dorpelingen wilden hem feliciteren.'


25 jarig huwelijksfeest, 4 mei 1936
Voor v.l.n.r. Riet, Regien, Gerrit Sr., Jan, Nanda, Nantje, Piet en Cor
Staand achter v.l.n.r.: Arie, Mart, Gre, Gert en Agnes

In 1953 overleed Nantje. Gerrit overleed in 1973. Zijn laatste jaren heeft hij doorgebracht in De Hoge Weide.

1964 - ± 1967 Frederikus van Wonderen en gezin
De familie Van Wonderen kwam uit Haarlem en vertrok na 3 jaar weer naar Haarlem. In de tijd dat zij het huis bewoonden hebben zij het huis (volgens de Dorpskoerier van 14-07-1967) 'zeer mooi verbouwd'.

1967 - ??? Andries Spruijt x Maria Coletta Spijkers
Andries en Maria Coletta kwamen uit Heemskerk.
Andries overleed in 1972, pas 46 jaar oud. Maria Coletta heeft hier nog een tijdje alleen gewoond.

H 9


Foto ???


Foto 2010

Deze boerderij heeft Cornelis Neefjes (H 11) in de jaren 20 laten zetten voor zijn zoon Piet Neefjes

Bewoners:
1925?? - 1973 Petrus (Pieter) Neefjes x Maria Margaretha Apeldoorn
Pieter (geb. 1905 te Hauwert) trouwde in 1933 met Maria (geb. 1906 te Egmond-Binnen. Zij kregen 2 zoons (Cornelis en Theodorus) en 3 dochters (Helena, Catharina en Maria).
Toen de broer van Pieter vertrok van H 10 kocht Pieter ook die boerderij en bijbehorend land. De boerderij verhuurde hij.

Pieter overleed in 1973, en Maria in 1982.

1973?? - 2000?? Kees en Theo Neefjes.
Cornelis (Kees, geb.1934) en Theodorus (Theo, geb. 1935) Neefjes zetten de boerderij van hun vader Pieter voort.
Kees en Theo waren beide vrijgezel. Toen Theo in 2000 overleed is Kees vertrokken naar Scharwoude. Hij ging inwonen bij zijn zuster Maria (Riet).
Het land dat bij de boerderij hoorde is overgenomen door de fam. Neefjes wonend op H 11.

Zie ook Jaarboek 2005, De familie Neefjes, p. 105-116.

H 11


Foto 1900/1910
Cornelis Jansz. Neefjes houdt het paard vast. Naast hem zijn vrouw Leentje Stam.


Foto 2010.

Uit de aantekeningen in 'Het Lantboeck van de Huyse ende Landen tot Hauwert' valt op te maken dat al begin 17e eeuw op deze plek een boerderij stond. Van de allereerste bewoners is niet veel bekend.

Bewoners:
eind 17e eeuw - begin 18e eeuw Sijvert Corn. Groot

▒1730??- ▒ 1768?? Jacob Klaasz Groot x Grietje Sijverts
Grietje was waarschijnlijk Sijverts dochter.
Jacob en Grietje kregen 3 zonen, Klaas (1732), Sijvert (1739) en Jan (1741).

▒ 1768 - ▒ 1793 Jan Sijmens (Simonsz) Vlaar x Geertje Jans Manshanden, landman
Jan (geb. Hauwert 23-5-1735) en Geertje (geb. Hauwert ▒1745) trouwden 23-5-1768 in Hauwert. Zij kregen twee dochters, Aaltje (1771) en Hiltje (Hilletje, 1772).

Tijdens de Bataafse Republiek was Jan Vlaar de voorzitter van de municipaliteit en tevens Schout Civiel. Dankzij het nieuwe bewind konden katholieken weer bestuurlijke functies uitoefenen.
In 1798 werd echter de municipaliteit van Hauwert ge´nspecteerd. Men vond toen dat er teveel municipalen waren. Door loting werden i.p.v. 7 nu maar 4 municipalen ge´nstalleerd. Jan werd uitgeloot. Hij bleef nog wel Schout Civiel. (zie Jaarboek 2010, Bataafse Republiek).

▒1793 - ▒1826 Luijtje (Luitje) Jansz Schilder x Hilletje Vlaar, landman
Luijtje (geb. ▒1767 in Venhuizen) en Hilletje (geb. 1772 in Hauwert) trouwden ▒1793. Hun kinderen werden, getuige de doopboeken van Nibbixwoud en Wognum, in deze 2 gemeenten gedoopt. Gedoopt in Nibbixwoud werden Aafje (1795) en Jannetje (1808). In Wognum werden gedoopt Geertje (1796), Fredricus (1797) en nogmaals Fredericus (in 1801). Zijn schoonvader Jan Vlaar boerde vóór hem op de boerderij. Waarschijnlijk heeft Luijtje eerst boerderijen gepacht. Dat ging meestal per jaar.Toen zijn schoonvader stopte met boeren kwam hij definitief naar Hauwert.

Luijtje wordt regelmatig genoemd in bestuurlijke functies. Zo was hij een tijdje vredemaker. Een openbare functie, die eigenlijk niet door katholieken mocht worden uitgevoerd. Maar op het platteland werd met die regel weleens de hand gelicht.
Verder was hij in de korte periode dat Hauwert een zelfstandige gemeente was (in 1811) de adjunct van de enige burgemeester die Hauwert ooit gekend heeft: Jacob Visser.
Hilletje overleed in 1824, en Luijtje in 1826.

▒1826/7 - 1834 Frederik Schilder, landman x Maartje Stap, boerin
Frederik, zoon van Luijtje Schilder en Hilletje Vlaar, geb. 1801 in Wognum trouwde in 1822 met Maartje Stap, dochter van Maarten Stap en Trijntje Klaas Kolken, geb. 1799 in Hauwert.
Frederik en Maartje krijgen 2 zoons, Luitje (1823) en Maarten (▒ 1825) en 1 dochter Hiltje (1827).
Maartje overlijdt 1 november 1830.

Op 13-02-1834 verkoopt Frederik de boerderij. Hij was pas 33 jaar. Waarom? Hij liet helaas geen dagboek na, maar hij blijkt te zijn overleden in 1846 in Veenhuizen (adres: Veenhuizen 3e Etablissement). Op zijn overlijdensakte staat dat hij 'kolonist' was.
Hoe kwam Frederik in Veenhuizen terecht? Dit zal nader onderzocht moeten worden.
Feit is dat zijn 2 zoons geen landman meer waren maar 'dienstknecht' en 'arbeider'. Hiltje was 'dienstbaar'.


Schets uit 1827 van het derde gesticht

Frederik verkocht de boerderij aan de Wervershoofse familie Koopman.

Eigenaars:
1834 - 1903/4 Familie Koopman en Slot woonachtig in Wervershoof
Waarschijnlijk verpachtten de eigenaars de boerderij.

1834 - 1872 Arien Koopman x Antje Dekker, landman
Arien is van 1843 tot 1859 burgemeester van Wervershoof.
Arien, geb. 1799 in Wervershoof, trouwde in 1822 met Antje Dekker, geb. 1801 in Westwoud. Zij krijgen 2 kinderen: Maartje en Klaas.
Maartje Koopman trouwt in 1853 met Maarten Slot. Zij krijgen een zoon Arie Slot.

1872 - 1901 De volgende eigenaar is Adrianus Koopman, Wervershoof.
Er zijn geen gegevens bekend van Adrianus.
Ook Adrianus verpachtte waarschijnlijk de boerderij, want volgens het Bewonersoverzicht Hauwert 1970 woonde hier vóór de familie Neefjes de familie Keijzer. Volgende bericht stond in een krant uit 1891:


Nieuwsblad van het Noorden 02-09-1891

Het kadaster meldt 'herbouw' in 1893.

1901 - 1903/4 Arie Slot x Antje Neefjes, landman
Arie was de zoon van Maartje Koopman en Maarten Slot. Arie (geb. ▒1864) trouwde in 1889 met Antje Neefjes (geb. ▒1866 in Zwaag, dochter van Cornelis Neefjes en Teunisje Vriend). Ook bij Arie Slot wordt als woonplaats Wervershoof gemeld.

Bewoners:
1903/4 - ??? Cornelis (Cees) Neefjes x Helena (Leentje) Stam, landman, veehouder

Cees (geb. 1867 in Westwoud, zoon van Jan Neefjes en Marijtje Buurman) en Leentje (geb. 1882) trouwden in 1892. In 1903 kocht Cees de boerderij van Arie Slot, een kapitale stolp met 22,5 ha. land voor f 40.000,--.
Cees en Leentje kregen 10 kinderen. Ze zorgen ervoor dat alle kinderen op een boerderij terecht komen. Voor zonen Jan en Piet worden twee nieuwe stolpen gezet (H 10 en H 9), voor zoon Jo wordt een boerderij gekocht.

Cees had bestuurlijke kwaliteiten. Zo was hij kerkmeester, had zitting in de gemeenteraad en was daardoor ook betrokken bij de bouw van een nieuwe school in Hauwert.

jaren 30 - ▒ 1970 Adrianus (Arie) Neefjes x Elisabeth (Bets) Smal
Arie (1899-1977), zoon van Cees Neefjes en Leentje (1906-1998), komen op de boerderij.
Arie en Bets krijgen 9 kinderen. De dorpskoerier van 10-2-1970 meldt dat Adrianus Neefjes, zoon van Arie en Bets, met zijn gezin van H 6 naar H 11 verhuist.

▒ 1970 - ?? Adrianus Petrus (Arie) Neefjes x Thea de Boer
Arie is net als zijn opa Cornelis een bestuurder. Hij is kerkmeester, voorzitter van het C.D.A. En ook hij breidt het bedrijf uit.
Arie wordt echter ziek en stopt met het bedrijf. Hij verhuist met Thea naar Nibbixwoud.

Zie ook Jaarboek 2005, De familie Neefjes, Koos Groot.

H 13


Boerenhuis van de fam. Butter, 1910. Gesloopt in 1928.
V.l.n.r.: Klaas Butter, Pieter Butter, Urker dienstbode, vrouw van Klaas Butter, Opoe Butter, Grietje Butter, Alie Butter.


Foto 2010.

Bewoners:
1844? - 1867 Jan Butter x Grietje Saal, veehouder.
Jan Butter werd geboren in Midwoud (1813). Zijn ouders vestigden zich in 1825 in Hauwert.
Op 31-jarige leeftijd (1844) huwt hij met Grietje Saal uit Wognum.
Jan en Grietje kregen 12 kinderen.

Jan was ouderling der Nederlands Hervormde Kerk te Hauwert (benoemd in 1850). Hij wordt met zijn broer, Klaas Butter, vermeld onder de oprichters van het departement Hauwert van de "Maatschappij tot Nut van het algemeen".


Jan Butter en Grietje Saal

? - 1891 Klaas Butter x Adriaantje Pool, veehouder.
Klaas, geboren in 1852 te Hauwert, trouwt in 1881 met Adriaantje Pool uit Nieuwe Niedorp.
Het huwelijk bleef kinderloos en de echtelieden leefden tenslotte gescheiden.
Hij woonde aanvankelijk als landman op de boerderij van zijn ouders, maar vertrok in 1891, hij is dan 39 jaar, naar Bovenkarspel als "rentenier" en nog later naar Breda.
Zijn broer Pieter kwam toen op de ouderlijke boerderij wonen.

1891 - 1916 Pieter Butter x Hiltje Demmendal, veehouder.
Pieter, zoon van Jan Butter en Grietje Saal, werd in Hauwert geboren in 1851. Eerst was hij twee jaar veehouder te Wognum, op de boerderij van burgemeester Koeman van Blokker, daarna, na het vertrek van zijn broer Klaas, op de ouderlijke boerderij te Hauwert.
Hij trouwde in 1890 met Hiltje Demmendal uit Zwaag. Zij krijgen 5 kinderen.
Dochter Grietje trouwt later met Gert Kay. Dochter Aaltje wordt de echtgenote van meester Pol. Jan is de enige zoon.

Pieter werd op 12 december 1892 tot notabele verkozen, maar nam die benoeming niet aan.
Vanaf 1916 gingen Pieter en Hiltje wonen in de fraaie rentenierswoning, gebouwd door zijn broer Dirk Butter, die naar Alkmaar vertrok. De boerderij werd verhuurd.


Pieter Butter en Hiltje Demmendal

1916 - ▒ 1928 P. Bloem, veehouder.
Bloem huurde de boerderij van Pieter Butter. De oude stolp werd ▒ 1928 afgebroken.

▒ 1932 - 1959 Jan Butter x Dirkje Koolhaas, veehouder.
Jan, geboren in 1903, groeit op in het renteniershuis (H 30).
De oude stolp werd afgebroken. In 1928 wordt het achterhuis gebouwd, het voorhuis in 1932.
Het oude vierkant wordt verplaatst (met houtworm en al).
Jan is eerst verloofd met Trijntje Kaper (haar ouders boeren op H 127). Trijntje overlijdt na een ongeval, met hun motorfiets.
Jan trouwt in 1932 met Dirkje Koolhaas uit Twisk en ze gaan in de nieuw gebouwde boerderij wonen. Zij krijgen 4 kinderen.

 

Foto links Jan en Dirkje, Piet en Alie


 

1959 - 1996 Pieter Butter x Co Valentijn, veehouder.
Pieter gaat met Co op de ouderlijke boerderij wonen. Zij krijgen drie kinderen.
Hij fokte een 100.000 liter koe, bouwde en verbouwde de stallen.
Pieter treedt in de voetsporen van zijn voorvaderen: hij is bestuurlijk zeer actief geweest, o.a. mede-oprichter en later voorzitter van Hauwert 65, voorzitter van W.I.K., voorzitter van het Dorpshuis, bestuurslid van Gemeentebelangen, etc.
Toen hun zoon Jan trouwde, vertrokken Pieter en Co naar het renteniershuis van vader Jan (H 32).


Foto 1976 n.a.v. de registratie bij de rundveefokvereniging 'West-Friesland' van
koe Batje 37 als 100.000 kg koe.
Achter v.l.n.r.: Jan, CornÚ, Co en Piet Butter. Voor: dochter Karin met Batje 37

Bronnen:
1. Ons Voorgeslacht, Kwartierstaat Pol-Zijp, H.Pol, 1996
2. De familie Butter, Koos Groot, Jaarboek 2006

H 15


Hauwert, Westend, 1946.
Rechts het renteniershuis fam. Butter.
Links het huis van Galis (gemeentesecretaris).


Foto 2010.


In 1912 is door Henk Galis deze woning neergezet op een perceel grond, genaamd Het Bon, van bijna 1.600 m2. De akte van grondaankoop vermeldt een prijs van f 750,-. Het stuk grond was kerkeland van de Gereformeerde Kerk van Hauwert.
Waarschijnlijk was de bouwprijs van het huis circa f 5.000,-.

In 1930/1931 is een dubbele garage geplaatst. Een dubbele vanwege een bezoek van de heren Galis en J. Butter aan de RAI in 1928 en zij besloten, na het bezichtigen van het origineel, iets dergelijks samen te laten bouwen op de erfscheiding. Dit is later volledig in bezit gekomen van H15.
De garage werd regelmatig gebruikt als oefenruimte door de plaatselijke fanfare.
In de oorlog van 1940-1945 was de garage ingericht als varkensstal.

Tijdens deze oorlog heeft dierenarts J. Hovenier ondergedoken gezeten achter het beschot van de bovengelegen voorkamer van het woonhuis.

Bewoners:
1912 - 1954 Hendricus Galis, gemeentesecretaris van de gemeente Nibbixwoud.
1e huwelijk met Marijtje Balk, overleden in 1929.
2e huwelijk in 1932 met Johanna Catharina de Goede.

In 1906 solliciteerde Hendricus als veldwachter naar de functie van gemeentesecretaris. Hij werd in 1907 als zodanig aangesteld en in die functie in 1940 eervol ontslagen.
Galis was een van de drijvende krachten bij het oprichten in 1924 van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland'.


Foto 1932. Feestcollege 25-jarig ambtsjubileum als gemeentesecretaris van dhr. H. Galis te Hauwert. Er wordt geposeerd voor het toenmalige gemeentehuis van Nibbixwoud.
V.l.n.r.: Achterste rij: Kieftenburg (gemeente ontvanger), J. Bos (veldwachter), meester H. Pol (hoofd O.L. School Hauwert), ?? (Nibbixwoud), Albert Wit (Wethouder, veehouder Hauwert), K. Schuijtemaker (raadslid, veearts te Hauwert), ?? (Nibbixwoud), ?? (Nibbixwoud), ?? (Nibbixwoud), J. Stapel (raadslid, metselaar te Hauwert), A.L.F. Redingius (predikant te Hauwert).
Voorste rij: K. Galis (raadslid, winkelier te Hauwert), mevr. Balk (echtgenote H. Balk), mevr. K. Galis (echtgenote K. Galis), mevr. Wiering (echtgenote burgemeester Wiering), H. Galis (gemeente ontvanger, Hauwert), J. Wiering (burgemeester Nibbixwoud en Zwaag), mevr. H. Galis, mevr. C. Balk, de hr. C. Balk (tuinder, Hauwert), de hr. H. Balk (tuinder, Hauwert).

1954 - 1970 Familie J. Kooij.

1970 - 1974 Fokke en Jos Alta, beide werkzaam bij de Vereniging tot Behoud voor Natuurmonumenten. Zij kwamen uit Amsterdam.

1974 - heden Chris Braun Jr. x Marianne Brand.

Bron: Jaarboek 2003, p. 7-14.