H 81


Foto 2010

Tot ± 1877 was hier een weiland (kadastraal nummer B90), in bezit van Hendrikus Balk, landman (H 79). Rond 1877 liet Hendrikus hier een huis zetten.
De eerst bekende bewoners zijn Pieter Schuijt en Trijntje Balk.

Bewoners:
1877-1893 Onbekend. Arbeiders van de familie Balk?

1893? - 1910 Pieter Schuijt x Trijntje Balk, rentenier
Pieter en Trijntje trouwden in 1866. Trijntje (geboren 1846 in Hauwert) was de dochter van Hendrikus Balk en Marijtje Koster (H 79). Pieter (geboren 1845 in Blokdijk) en Trijntje gingen na hun huwelijk in Blokker wonen. Pieter boerde daar. Hun twee kinderen, Willem en Dieuwertje, werden in Blokker geboren. In 1893 verkocht Hendrikus het huis aan Pieter.

Het is niet bekend vanaf wanneer Pieter en Trijntje in Hauwert kwamen wonen. In 1893 was Pieter nog maar 48 jaar.
Rond 1910 werd het huis verkocht. Volgens het bevolkingsregister verhuisden Pieter en Trijntje naar Mehrhoek (Pruisen). Zij zijn daar niet gebleven (was het een vakantie-adres dat de ambtenaar noteerde?). Trijntje is overleden in 1922 te Venhuizen, en Pieter in Hauwert (Nibbixwoud) in 1932.

Onderwijzer Albert Olie van de lagere school was tot zijn vertrek naar Zijpe in 1903 kostganger bij Pieter en Trijntje.

1910-1913 Jacob Zwagerman x Vrouwtje Bennemeer, koopman
Jacob (geboren Zwaag 1874) en Vrouwtje (geboren Nibbixwoud ± 1877) trouwden in 1898 in Nibbixwoud. Jacob is de zoon van Pieter Zwagerman. Pieter was winkelier in Hauwert rond 1900, dus waarschijnlijk woonde Jacob toen ook al in Hauwert.

Evenals de vorige bewoners van H81 hadden Jacob en Vrouwtje als kostganger een onderwijzer van de Hauwerter lagere school, en wel Klaas Koetsier.

Rechts Jacob Zwagerman (fragment van een foto van de fanfare van Hauwert). Foto 1910


1913 - ± 1938? Jacob Koorn x Maartje Vel, rentenier
Jacob was de zoon van Jacob Koorn en Trijntje Vel. In 1874 trouwde hij met Maartje Vel. Zij hadden twee kinderen: Marijtje (moeder van Jacob Nooij) en Jan.
Jacob was eerder landbouwer en kruidenier op H 112. Jacob en Maartje zijn de grootouders (van moederskant) van Gerrit Nooij.

1938 - 1952 Jan Wittebol x Elisabeth Korver
Jan en Elisabeth trouwden in 1938 en gingen na hun huwelijk in dit huis wonen. Hun oudste kinderen zijn hier geboren.
Jan was de zoon van Jan Wittebol (de vrachtrijder die o.a. op H 18 woonde) en Betje Langeberg.
Rond 1952 verhuisden Jan en Elisabeth naar H 141.

1952 - begin 1968 Maartje Slagter-Kay
Maartje Kay was de dochter van Cornelis Kay en Guurtje Timmerman (H84). Zij was getrouwd met Pieter Slagter. Toen Pieter in 1952 overleed werd de boerderij op H 86 overgenomen door zijn neef Cornelis.
Maartje verhuisde naar H 81. Begin 1968 vertrok zij naar Wieringerwaard.

1968 - 1970/71 Ferdinando Chioccarelli en zijn gezin
Ferdinando Chioccarelli was samen met ?? Napolitano in 1965 naar Nederland gekomen en werkte in Hauwert. Hun gezinsleden, die na een tijdje ook waren overgekomen, werden teruggestuurd. Belangrijkste reden: ze hadden geen goede huisvesting. De uitzetting van de familieleden haalde het landelijk nieuws (zie 1965).
Er werd daarna snel verblijf voor de families gezocht. Eerst woonde Ferdinando met zijn gezin op H 128. Vanaf 1968 ging de familie Chioccarelli op H 81 wonen.

H 83


Foto 1910
Moeilijk zichtbaar, maar het tweede huis links is H83.
Let op de bruggetjes voor de huizen. Tot de jaren 60 van de vorige eeuw liep er nog een sloot voor het huis. Het tweede kind van links is Tijmen Balk.


Foto 2010

In 1907 bouwde Dirk Kay hier een rentenierswoning. Het stuk weiland waarop het huis werd neergezet was vr die datum bezit van de Gereformeerde Kerk te Hauwert.

Het huis ligt pal tegenover het voormalige caf. Waarschijnlijk om deze reden en vanwege de centrale ligging, werden de veekeuringen vaak op het weiland achter dit huis gehouden.
Vanaf ongeveer 1960 tot eind jaren 90 stonden de zweefmolen en kermistenten tijdens de Hauwerter kermis ook op het land achter H83.


Veekeuring
Het huis met de twee schoorstenen is H 89, helemaal rechts is nog een deel van H 83 te zien

Bewoners:
1907 - 1914? Dirk Kay x Geertje Vet.
Dirk en Geertje hadden hiervr een boerderij in de Zak (H 102).
Dirk was een zoon van Volkert Kay en Dieuwertje de Boer (Jaarboek 2008). Zijn zwager en zuster zetten een aantal jaren later een rentenierswoning vlak bij hem in de buurt, op H 89.

Geertje overleed in 1911. Het is niet bekend of Dirk daarna nog lang op deze plek heeft gewoond. Hij overleed in 1919.

1914 - 1934 Aaltje Feenstra, wijkzuster en Elisabeth Sophia Clerk-Stoett.
Aaltje heeft hier een aantal jaren samen met haar moeder, Elisabeth Sophia, gewoond. Aaltje was een dochter van de eerste echtgenoot van haar moeder: Wiebe Feenstra. Zij kwamen uit Friesland.
Moeder Elisabeth overleed in 1929. Aaltje overleed in 1935.

Aaltje was wijkverpleegster en dat was ook duidelijk te zien. Zij liep altijd in haar 'zusterkleding'.
In het dorp werd zij blijkbaar altijd met Zuster aangesproken. Wist men haar voornaam wel? Op haar grafsteen staat Zr. A. Feenstra.

1934 - 1956 Hendrikus Balk x Antje Leegwater, veeboer.
Toen zoon Jan ging trouwen kocht Hendricus het huis op H 83 en trok daarin met Antje en zoon Tijmen. Jan bleef met zijn vrouw op de boerderij (H 79) wonen.
Toen Jan na een paar jaar al de boerderij verliet om elders te gaan boeren, bleven zij toch in dit huis wonen. Het comfort en de rust van een burgerhuis beviel zeker wel.
Antje overleed in 1943 en Hendrikus in 1956.


Hendrikus Balk en Antje Leegwater

1956 - 1998 Tijmen Balk x Cornelia Dirkje Lescrauwaet, veeboer.
Na jaren alleen gewoond te hebben trouwde Tijmen in 1961 met Corrie. Corrie kwam uit Bussum en nam haar dochter Agnes mee naar Hauwert. Na een jaar werd Anita geboren.

Voor Tijmen een hele verandering: Corrie zong in een Tiroler-orkest en trad nog regelmatig op in het land. Tijmen ging vaak mee naar haar optredens en reed hiervoor het hele land door.
Corrie leidde vol enthousiasme het door haar opgerichte tienerkoor en nam zelfs een plaat met het koor op in het witte kerkje.


Foto 1963: Anita, Corrie en Tijmen

Tijmen bleef tot 1970 boeren op H 79. Toen hij gestopt was hield hij nog jaren, als liefhebberij, een aantal vaarzen op het weiland achter het huis.
Tijmen overleed in 1993, 90 jaar oud en Corrie in 1998.


Tijmen Balk met zijn vaarzen

H 85/87


De bewaarschool omstreeks 1915


Foto 2010

In 1876 werd het procesverbaal van aanbesteding gepasseerd voor het bouwen van een naai- en breischool met een woning voor onderwijzend personeel. De opdracht werd gegund aan Cornelis Langedijk voor de prijs van f 2.671,-. Borgen voor Cornelis waren Albert de Wit, metselaar en Willem Zwagerman, verver. Alle drie wonend te Hauwert.

Pas in augustus 1877, de school was waarschijnlijk al bijna gereed, werd de akte getekend waarin de Hervormde Gemeente een perceel grond ter grootte van 600 m2 in erfpacht gaf aan de Algemeene Armen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het gebouw zou worden ingericht tot openbare naai- en breischool of tot bewaarschool en tot woning van het onderwijzend personeel.
De school mocht niet worden gebruikt voor het geven van 'godsdienstig onderricht'.

In juni 1883 had de eerste vergadering van 'Commissarissen der Algemeene bewaarschool' plaats. In deze vergadering werd meegedeeld dat het gebouw (H85/87) dat gebruikt werd voor de naai- en breischool, door de Armvoogdij, met toestemming van de gemeenteraad, in bruikleen gegeven werd aan de 'Commissie der bewaarschool'.

Bewoners:
1877 - 1883 Onbekend

1883 - 1886 Gezusters Kroon.
In 1883 werden de gezusters Kroon uit Hoorn benoemd, de n tot onderwijzers in handwerken op de openbare school, de ander tot bewaarschoolhouderes, op een gezamenlijk salaris van f 600,- per jaar, benevens vrij wonen en de opbrengst van de avondschool in nuttige en fraaie handwerken.
Per 1 juli 1886 werd aan de gezusters eervol ontslag verleend.

1886 - 1891 Mej. A. Blokker.
Mej. Blokker werd uit 3 sollicitanten gekozen tot de nieuwe bewaarschoolhouderes.
Tot onderwijzeres op de naai- en breischool werd de zuster van Mej. Blokker, de nieuw benoemde leerkracht aan de openbare school, benoemd. De zuster overleed al in 1888, waarna juffrouw Blokker op haar verzoek ook tot onderwijzeres in de handwerken aan de avondschool werd aangesteld. Voorwaarde was wel dat zij weer in het schoolhuis ging wonen.

In oktober 1890 had ze echter het schoolhuis weer verlaten. Zij was niet genegen er alleen te wonen.
Van de commissie kreeg juffrouw Blokker te horen dat ze binnen 1 maand het schoolhuis opnieuw moest betrekken, anders zou ze per 1 januari worden ontslagen. Juffrouw Blokker bleef, zij het nog maar voor een korte periode want, omdat haar moeder overleden was, vroeg en kreeg ze per 15 maart 1891 eervol ontslag.

1891-1910 Mej. A. de Ruiter.
Bij de benoeming van een nieuw hoofd der school zou een 'acte als bewaarschoolhouderes' tot aanbeveling strekken, evenzeer als die in nuttige handwerken. Mej. A. de Ruiter uit Leeuwarden werd benoemd tegen een salaris van f 350,- per jaar 'met vrije woning en personele belasting en genot van de schoolgelden van de avondschool'.
Juffrouw De Ruiter was regelmatig ziek. Begin 1910 overleed zij.


Foto 1903. Geheel rechts juffrouw A. de Ruiter.

1910 - 1940 Juffrouw Middelkoop.
Er reageerden op een advertentie in 'Het Nieuws van de dag' en een schoolblad 7 sollicitanten. Nadat bekend werd dat het salaris slechts f 350,- bedroeg trokken meerdere kandidaten zich terug. Na een nieuwe oproep werd mej. J. Middelkoop uit Amsterdam aangesteld als de nieuwe bewaarschoolhouderes.
Juffrouw Middelkoop was ruim 30 jaar hoofd van de bewaarschool van Hauwert. In november 1940 werd haar eervol ontslag verleend.
Bij haar afscheid sprak voorzitter Wit lovende woorden:
'Zij was een groote steun voor de moeders der kleine kleuters, daar zij onder de veilige hoede van onze juffr. goed geborgen waren en hun tevens al aardig wat orde en regelmaat werden bijgebracht.'


Foto 1925 van de "Algemene Bewaarschool" te Hauwert. Rechtsachter juffrouw Middelkoop.


Vanaf 1940 werd de woning niet meer automatisch bewoond door het hoofd van de bewaarschool.


Juffrouw Annie Blom

 

Bewaarschool 1940 - 1949:
Om in de vacature te voorzien was voorzitter A. Wit eens naar Blom gegaan om te vragen of zijn dochter Annie er voor voelde om de taak van juffrouw Middelkoop over te nemen. Annie voelde er wel wat voor en er werd afgesproken dat zij voor f 400,- de leiding van de bewaarschool op zich zou nemen. Hoewel juffrouw Blom geen specifieke opleiding had, bleek zij heel goed met de kinderen overweg te kunnen.
Omdat Annie trouwplannen had vroeg zij per 1 september 1949 ontslag.

 

 

 

Kleuterschool 1949 - 1966:
Toen juffrouw Blom haar ontslag had aangevraagd werden door de bestuursleden enkele meisjes uit het dorp benaderd om haar op te volgen. Een van hen, de 17-jarige Guur Claij had wel belangstelling en zou de leiding op zich nemen. Een opleiding tot kleuterleidster was in die tijd niet nodig. Na de invoering van de Kleuteronderwijswet in 1956 volgde juf Claij een cursus en vanaf 1959 was zij gediplomeerd leidster.
Juffrouw Claij is 17 jaar leidster van de school geweest en werd in 1966 opgevolgd door M. Eggerding.

In 1955, net voordat de nieuwe Kleuteronderwijswet werd aangenomen, besloot men de school te verbouwen om in de toekomst in aanmerking te kunnen komen voor rijkssubsidie.
Tijdens de verbouwing werden de kleuters ondergebracht bij caf Van Soest.

 

 

Bewoners onderwijzerswoning:
1940 - 1945 ??
Toen juffrouw Middelkoop de woning verliet, werd deze tegen de zin van het bestuur door de gemeente aan een gezin toegewezen dat 'op straat zat'. De voorzitter liet maatregelen treffen, waardoor de nieuwe bewoners niets met de kleuters te maken hadden.
Aan het einde van de oorlog zijn er nog Duitse soldaten gelegerd in de bewaarschool. Het gebouw was veranderd in een varkensstal.
In 1945 wilde de burgemeester de woning bestemmen voor een gezin van zeven personen 'en nog wel Katholieken'. Het huis was echter niet geschikt voor zoveel personen. Het bestuur mocht nu zelf een huurder zoeken. De woning werd verhuurd aan de familie Jansma.

1945 - 1954 Fam. Jansma.
In de zomer van 1954 ging de familie verhuizen. Het bestuur stond voor de keus f de woning weer verhuren f het hele gebouw inrichten voor kleuteronderwijs. Er werd voor verhuren gekozen daar de huur een welkome bron van inkomsten was en er dan ook een kachelaanmaker aanwezig was.

1956 - 1959 Juffrouw Slijper, onderwijzeres.
Juffrouw Slijper, onderwijzeres op de lagere school, huurde tijdelijk bij Mr. Pol een kamer. Nadat het woonhuis van de kleuterschool gerestaureerd was kon ze de woning betrekken. De huur bedroeg f 6,50 per week.
In 1959 vertrok juffrouw Slijper naar Gelderland.

1959 - 1963 Meester Zwier, onderwijzer.
Meester Zwier volgde juffrouw Slijper op.
Tijdens het verblijf van de familie Zwier werd de woning, vanwege gezinsuitbreiding, te klein. Er was geen vervangende woonruimte. Besloten werd de woning uit te breiden met slaapgelegenheid op de zolder.
In 1963 werd meester Zwier opgevolgd door L. Westrus. Zwier nam afscheid van het onderwijs. Hij werd vertegenwoordiger in een kunst- en antiquairhandel.

1963 - 1966 Ludo en Anne-Marie Westrus.
De familie Westrus kwam uit Amsterdam. Ludo volgende meester Zwier op.
In 1966 verhuisde de fam. Westrus naar de Tuinstraat.

1966 - 1976 M. Eggerding, kleuteronderwijzeres.
Juffrouw Eggerding is de laatste kleuteronderwijzeres die in de onderwijzerswoning heeft gewoond.
Zij kwam uit Capelle aan de IJsel. Tijdens haar periode als hoofd van de kleuterschool werd de nieuwe kleuterschool 'De Waterkant' gebouwd. De nieuwe school werd officieel geopend op 24 maart 1976.
De oude school plus onderwijzerswoning waren inmiddels verkocht en juffrouw Eggerding had woonruimte gevonden in een nabij gelegen boerderij.


Middenachter Juffrouw Eggerding.

Meer over de bewaarschool: zie Jaarboeken 1996 en 1997.

H 89


Deze foto dateert van 1914. Aan de linkerkant van de weg is te zien dat er naast de bewaarschool nog geen huizen staan.


Foto 2010

Tot 1897 stond tegenover de boerderij op H 76 (nu Ruijter) een oude boerderij (zie Verdwenen boerderij).
De onderliggende en bijbehorende grond waren in 1914 eigendom van Clasina Alida Visser uit Hazerswoude, echtgenote van Jhr. Jean Baptist van Merlen, en van Jhr. Mr. Bernard Cornelis van Merlen en consorten uit De Bilt.
In 1914 verkocht Clasina Alida van Merlen-Visser een stuk grond aan Cornelis Schermer, die er een burgerwoonhuis, een zng. rentenierswoning, liet bouwen. In het kadaster staat het stuk grond (perceel B437) in 1914 beschreven als 'erf'. Pas in 1921 is in het kadaster sprake van een 'huis en erf'. Het huis is waarschijnlijk, na aankoop van de grond, in 1914 gebouwd, maar pas later in het kadaster opgenomen. Cornelis Schermer heeft op deze plek gewoond, en hij overleed in 1919.

Bewoners:
1914 - 1935? Cornelis Schermer x Elisabeth Kay.
Waarschijnlijk woonden Cornelis en Elisabeth tot 1914 in hun boerderij op H 125. In 1914, Cornelis was inmiddels 68 jaar, gingen ze 'rentenieren'. In 1919 overlijdt Cornelis, 73 jaar oud. Of Elisabeth nog lang op dit adres is blijven wonen is niet bekend. Zij overlijdt in 1935.
Elisabeth was een dochter van Volkert Kaij en Dieuwertje de Boer (zie Jaarboek 2008, p. 7-10).


Elisabeth Kay

1935? - 1956 Volkert Kay Jansz x Marijtje Plas.
Volkert Kay en Marijtje Plas kwamen van de boerderij op H 127 (zie Jaarboek 1998, p.4-10).
Toen hun jongste dochter Marie trouwde met Piet Druif ging het jonge stel op de boerderij wonen. Volkert en Marijtje verhuisden naar H 89.
Volkert Kay overleed in 1944 en Marijtje in 1956.


In het midden Volkert Kay en Marijtje Plas. Staand Geertje Kay en haar man Schaafsma. Op de voorgrond: Lies en Marie Kay.

1957 - 1967 Cor Tuinman x Trijntje Clay.
In de Dorpskoerier van 28 juni 1957 staat vermeld dat de heer C. Tuinman eindelijk de eerder gekochte woning van weduwe Kay kan betrekken. Cor en Trijntje hadden tientallen jaren aan het einde van de Notweg een boerderij.

1967 - ?? Jacob Schermer x Maria Renooij.
Nadat hij bijna 50 jaar geleden de fouragehandel Schermer had opgericht ging Jacob hier wonen om van een welverdiende rust te genieten. Helaas overleed hij al in 1968.
Maria heeft hier nog vele jaren gewoond. Zij overleed in 1989.


Links Maria Schermer-Renooij, rechts Lia Surink-Decker, bij een jubileum van de Plattelandsvrouwen.
Titel bij bovenstaande krantenfoto:
'Mevrouw Schermer (links) luistert aandachtig naar een toespraak van een van de leden'

H 91


Foto vóór 1982
In de deuropening Ida Bakker-de Groot


Foto 2010

In 1913 kreeg Timmer- en molenaarsbedrijf Over de opdracht van de wed. D. Smit een huis te bouwen. Het huis is door Over gebouwd op perceel B440 dat, net zoals het perceel waarop H89 werd gebouwd, eerder eigendom was van Clasina Alida Visser uit Hazerswoude, echtgenote van Jhr. Jean Baptist van Merlen, en van Jhr. Mr. Bernard Cornelis van Merlen en consorten uit De Bilt. Deze familie had de (nu verdwenen) boerderij en bijbehorende grond gekocht van de fam. Hemmer (zie hieronder het verhaal over de verdwenen boerderij t.o. H 76)
Op het plan van Over d.d. 21-07-1913 wordt het bedrag van f 1.617,-- genoemd.

Bewoners:
1913 - 1917 Cornelia Meurs, weduwe van Dirk Smit
Dirk Smit, de echtgenoot van Cornelia, overleed in 1913, op 37-jarige leeftijd. Dirk en Cornelia kwamen uit Midwoud. Waarschijnlijk hebben zij, voordat Cornelia op H91 kwam wonen, elders in Hauwert gewoond. Dirk is in Hauwert overleden en begraven.
Cornelia heeft hier maar kort gewoond. Zij overleed in 1917, 39 jaar oud.

1917? - 1934? Klaas Claij x Dieuwertje Claij
Klaas (1851 - 1934) en Dieuwertje (1856 - 1927) hadden geboerd aan de Notweg 9. Zij waren de ouders van Trijntje Claij, echtgenote van Cornelis Tuinman. Klaas was in 1917 66 jaar. Het was tijd om te rentenieren.


Dieuwertje en Klaas Claij

±1934 - 1945? Sieuwert Loots x Aaltje Schoen
Sieuwert was tot 1935 koster en woonde met Aaltje in de kosterswoning op H 93. In 1935 werd hij opgevolgd door Jan Haker. Sieuwert en Aaltje hebben ook gewerkt bij Jan Zeilemaker en Pieter Winkel op H 132.
Helaas kon Sieuwert maar kort van zijn rust genieten. In 1937 overleed hij op 73-jarige leeftijd.
Aaltje overleed in 1945. Het is niet bekend of zij alleen op dit adres bleef wonen.

1945? - 1959 Piet Haas x Grietje Schoen
Grietje was de zuster van Aaltje Schoen. Kwamen zij zo aan de woning?
Piet overleed in 1946. Grietje bleef hier wonen tot 1959. Toen vertrok zij naar het bejaardenhuis in Blokker.

1959 - 1982 Pieter Jan Bakker x Ida de Groot
Pieter en Ida hadden geboerd op H124. Nadat hun zoon Jan op de boerderij ging wonen, betrokken zij H91. Volgens het archief van de familie Over lieten zij het huis rond die tijd eerst verbouwen.
Pieter overleed in 1969. Ida heeft hier nog jaren alleen gewoond. Zij is begin jaren 80 verhuisd naar de Hoge Weide in Nibbixwoud.


Op het bankje Ida Bakker-de Groot met op schoot kleinkind Kees Wit, en Pieter Jan Bakker.
Achter het bankje: Grietje Wit-Bakker, dochter van Ida en Pieter Jan.

1982 - 1985 Piet Druif x Marie Jannetje Kaij
Piet had jarenlang geboerd, eerst op H 127, daarna op H 125.
Piet en Marie Jannetje overleden beiden in 1985.

1985 - 1986/7? In deze periode woonde hier een Australische timmerman, die werkte bij Nehemia (Zorgcentrum, van 1979 tot 1993 gevestigd op H 84).

Piet Bakker, zoon van Jan Bakker en Josine Bakker-Chatillon heeft daarna een aantal jaren in het huis gewoond.

In 1994 is het oude huis gesloopt en vervangen door een nieuw huis (zie foto 2010).

Verdwenen boerderij (tegenover H 76)


Prent van H. de Winter, 1744

De boerderij op bovenstaande prent stond op het land tegenover de boerderij van Joris Ruijter (H 76).

Bewoners/eigenaars:
rond 1731 - Jacob Pietersz Cnolleman
Jacob Pietersz wordt als bewoner genoemd op het 'Quohier der Verpondingen' uit 1731 (zie Jaarboek 2011, Verpondingslijst).
Het is onbekend of hij de boerderij huurde, of dat hij eigenaar was.

Rond 1740 meldt 'Het Lant Boeck van de huijsen ende landen tot Hauwert' dat de eigenaar is Jan Corn. Boots. Jan Corn. Boots is getrouwd met Trijntje Teunis.

1750 - 1799 Cornelis Jansz Boots
Rond 1753 is Cornelis Jansz Boots eigenaar. Cornelis (geb. Hauwert 1726) is een zoon van Jan Corn. Boots.
In de lijst van huwelijken te Nibbixwoud komen twee huwelijken voor van een Cornelis Jansz. Boots. Waarschijnlijk gaat het om dezelfde Cornelis Jansz en is hij tweemaal getrouwd geweest. Het eerste huwelijk was met Neeltje Jans Schouten in 1750. Met haar kreeg Cornelis 8 kinderen.
Cornelis trouwde (waarschijnlijk) voor de tweede maal in 1773 met Rensje (of Reinoutje, of Rinsje) Jans.
Cornelis en Rensje kregen 5 kinderen (Klaasje, Immetje, Jantje, Jan en Lijsbeth) Bron: Smitruhland kwartierstaat

± 1799 - ± 1825 Jacob Klaasz Wognum x Klaasje (Klara) Boots
Op de Alphabetische Naamlijst van alle Eigenaren van Vaste Goederen in de gemeente Nibbixwoud en Hauwert 1826 (opgemaakt naar aanleiding van art. 8 van Zijner Majesteitsbesluit van den 21 dezember 1825 nr.149)
staat vermeld: Jacob Wognum, nu H.Hemmer.
Klaasje Boots (geb. Hauwert 1773) was de oudste dochter uit het huwelijk van Cornelis Jansz Boots en Rensje Jans.
Zij trouwde in 1799 met Jacob Wognum (geb. Wognum 1766). Jacob en Klaasje kregen 4 kinderen (Pieter, Cornelis, Antje en Maarten). Rond 1825 vertrokken zij naar Wognum.

± 1825 - 1845 Fam. Hemmer.
Hein Hemmer zou na Jacob Wognum eigenaar van de boerderij zijn geworden. Hij zou volgens het kadaster deze boerderij hebben geërfd. Van wie hij erfde is nog een raadsel.
Of Hein hier gewoond heeft weten we niet.
Zeker is dat zijn zoon Cornelis Hemmer, geboren in Schellinkhout, hier heeft geboerd. Cornelis was in 1826 getrouwd met Trijntje Louw uit Hem.
Cornelis Hemmer was gemeenteraadslid en bestuurder van de Banne Hauwert.
Op 26 april 1845 wordt de boerderij verkocht aan Jacob Visser, Ambachtsheer van Hazerswoude, wonende op de Keizersgracht te Amsterdam. De familie Hemmer zat in geldnood, getuige onderstaand krantenbericht:


Opregte Haarlemsche Courant 09-01-1845

Trijntje overleed in 1855 en Cornelis in 1857, beide in Hauwert.

± 1845/1850 - ?? Cornelis Corn.zn.Schoenmaker x Niesje Rood
Cornelis en Niesje huren de boerderij van Jacob Visser Ambachtsheer van Hazerswoude, wonende op de Keizersgracht te Amsterdam.
Cornelis is een zoon van Cornelis Schoenmaker en Immetje Boots. Immetje Boots was een zuster van Klaasje Boots, die met Jacob Wognum tot 1825 op de boerderij hadden gewoond.
Er woonden dus weer nazaten van Jan Corn.Boots (de eigenaar in 1740) en Trijntje Teunis op deze plek.

Cornelis (geb. ± 1813 te Barsingerhorn) en Niesje (geb. 1816 te Binnenwijzend) trouwden in 1838. Cornelis overleed op 46-jarige leeftijd in 1859.
Niesje hertrouwde in 1860 met Dirk Schoof. Dirk overleed in 1867 en Niesje in 1896.

? - 1897 Pieter Schoenmaker x Grietje Klaver.
Pieter is een zoon van Cornelis Corn.zn. Schoenmaker. Grietje kwam uit Spanbroek. Zij trouwden in 1876.
Pieter boerde eerst op Hauwert 7 maar trok later weer in zijn geboortehuis. Het huis werd in 1897 gesloopt.
Aan de overkant wordt nieuw gebouwd, de 'Witte Hoeve', nu bewoond door achterkleinzoon Joris Ruijter en zijn vrouw Alice.

Bron: Jaarboek 1998.